Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

Vand

Mål

Byrådet:

  • Vil sikre, at målsætninger og retningslinjer i statens vandplaner bliver fulgt.
  • Vil arbejde for at beskytte overflade- og grundvand.
  • Vil arbejde for, at vandkvaliteten og de fysiske forhold i vandløb, søer og kystvande bliver så tæt på den naturgivne, uforurenede tilstand, som det er praktisk muligt under hensyntagen til de erhvervsmæssige interesser.
  • Vil arbejde for, at beskyttelsen af grundvandet prioriteres højere end arealanvendelse og aktiviteter, der indebærer risiko for forurening.
  • Vil arbejde for, at alle forbrugere af drikkevand sikres adgang til en stabil forsyning med tilstrækkelige mængder af drikkevand af god kvalitet, hvor grundvandet kun har gennemgået en simpel vandbehandling.
  • Vil arbejde for at bevare den decentrale vandforsyningsstruktur.
  • Vil arbejde for fortsat sløjfning af ubenyttede brønde og boringer i samarbejde med vandværkerne.

Redegørelse

Danmark er inddelt i 23 vandoplande. For hvert vandopland er udarbejdet en vandplan. Vandplanerne er en ny plantype med en seksårig planperiode (2009-2015, 2015-2021 og 2021-2027). De statslige vandplaner erstatter regionplanernes retningslinjer på vandområdet.

Størstedelen af Odder Kommune er omfattet af vandplan for vandområde 1.9 Horsens Fjord. Tunø er omfattet af vandplan for vandområde 1.7 Aarhus Bugt og et areal omkring Torrild er omfattet af vandplan for vandområde 1.5 Randers Fjord.

Vandplanerne indeholder retningslinjer, der har bindende virkning overfor myndighedernes fysiske planlægning og administration, herunder behandling af konkrete sager.

Odder Kommune skal i lighed med landets øvrige kommuner udfærdige en handleplan på baggrund af statens vandplaner.

Grundvand

Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), nitratfølsomme områder (NFI) og indvindingsoplande fremgår af kortet.

Byrådet vil sikre, at der fortsat er rent drikkevand i hele kommunen.

Grundvandet udgør en væsentlig del af menneskets livsgrundlag dels som ressource til drikkevand, industriformål m.m., dels som forudsætning for opretholdelsen af vigtige naturområder, som vandløb, søer, moser og enge.

Grundvandet er generelt stadig uforurenet eller kun svagt påvirket af forurening. Imidlertid er der risiko for, at der i fremtiden vil blive problemer med at opretholde grundvandets generelt uforurenede tilstand, hvis anvendelsen af alle arealer i kommunen fortsætter som i dag. Det er derfor vigtigt, at områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandværker beskyttes mod forurening.

Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) er udpeget til at dække det nuværende og fremtidige behov for vand af drikkevandskvalitet. I OSD-områderne skal grundvandet i særlig grad beskyttes mod forurening ved en målrettet indsats. Kommunen skal derfor udarbejde indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet i disse områder på baggrund af statens grundvandskortlægning. Der er 5 områder med særlige drikkevandsinteresser. Det er: Bovlstrup, Tunø by, Stenkalven, Fillerup og Hundslund.

Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), indvindingsoplande til almene vandværker, boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og nitratfølsomme områder (NFI) skal så vidt muligt friholdes for byudvikling. Er byudvikling nødvendig i disse områder skal der foretages en konkret vurdering. Vurderingen skal afklare, hvordan der gennem arealdisponering og anvendelsesbestemmelser m.v. tages hensyn til grundvandet. Heri skal indgå en vurdering af mulighederne for alternative placeringer af byvækst, den naturlige beskyttelse af grundvandet i de enkelte områder samt mulighederne for at undgå eller kontrollere en forurening.

Virksomheder og anlæg, hvor der lagres, håndteres eller anvendes væsentlige mængder af mobile forureningskomponenter, så som olieprodukter, opløsningsmidler, gødningsstoffer, pesticider og vejsalt, udgør en potentiel risiko for forurening af grundvandet. Den type virksomhed bør ikke placeres, hvor det nedsivende regnvand bliver til grundvand, som efterfølgende pumpes op og anvendes til drikkevand.

Ved ansøgninger om udvidelse af husdyrbrug foretages en konkret vurdering af det ansøgte i forhold til det generelle beskyttelsesniveau i husdyrloven. Er indvindingsoplandet særligt sårbart, kan der stilles skærpede krav til udvaskning af nitrat.

Drikkevandsforsyning

Grundvandsindvindingen skal søges begrænset bl.a. ved at målrette anvendelsen af grundvands- ressourcerne, så vand af drikkevandskvalitet først og fremmest bruges til drikkevandsformål.

Drikkevand indvindes i dag fra grundvandet. Vandet kan bruges umiddelbart eller blot efter en simpel vandbehandling, som typisk er beluftning og filtrering gennem et sandfilter. Den fremtidige drikkevandsforsyning skal også kunne baseres på indvinding af grundvand, der højst skal undergå en simpel vandbehandling for at kunne overholde drikkevandskravene.

Vandforsyningen i kommunen er decentral. Det vil sige, at der indvindes grundvand mange steder i kommunen. Den decentrale vandforsyningsstruktur har flere fordele. Ved en decentral struktur undgås de forringelser af grundvandskvaliteten, der kan opstå som følge af overudnyttelse af grundvandsressourcen med ændring af vandkvaliteten til følge, samt påvirkning af vandløb og vådområder.

Overfladevand

Byrådet ønsker, at vandløb, søer og kystvande påvirkes så lidt af menneskelige aktiviteter, som det er praktisk og økonomisk muligt. I langt de fleste vandområder er det urealistisk at opnå den naturgivne, uforurenede tilstand. Det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at kvaliteten vil blive ved med at være ringe. Mange vandløb, søer og kystvande kan godt have store naturmæssige kvaliteter og samtidig i et vist omfang være påvirket af menneskelige aktiviteter.

Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.