Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

Landskab

Mål

Byrådet:

  • Vil foretage en hensigtsmæssig afvejning af benyttelse og beskyttelse af det åbne land.
  • Vil beskytte kystlandskaberne samt områder med særlige landskabelige og geologiske interesser.
  • Vil sikre offentligheden adgang til at færdes i områder, der rummer særlige landskabelige kvaliteter.
  • Vil beskytte bevaringsværdige kulturmiljøer.
  • Vil arbejde for at begrænse både antallet af tekniske anlæg og deres påvirkning af landskabet.

Redegørelse

I Østjylland har istiden efterladt mange smukke og oplevelsesrige landskaber. Det kan være i form af dalstrøg med vandløb. Det kan være flotte åbne udsigter. Landskabet får ofte sin værdi gennem et samspil mellem de æstetiske forhold, naturen, kulturhistorien og geologien i landskabet.

Byrådet tilstræber en flersidig anvendelse af arealerne. Store dele af det åbne land tjener flere formål på samme tid og kan efter tur anvendes til forskellige formål.

Der vil ofte være flere interesser, som arealmæssigt lapper ind over hinanden f.eks. i jordbrugsområder, hvor der også er udpeget landskabelige interesser. Her vil det ofte være således, at den landbrugsmæssige dyrkning af arealerne er en forudsætning for bevarelsen af det værdifulde landskab.

Beskyttelses- og benyttelsesinteresserne skal afvejes og det skal sikres, at det åbne land både kan udnyttes til land- og skovbrug, samtidig med at de landskabelige og miljømæssige interesser beskyttes.

Adgang

Befolkningen skal sikres mulighed for at opleve landskaber med stor oplevelsesværdi. Det gælder ikke mindst i kystområderne, hvor store kulturhistoriske, geologiske, natur- og landskabsmæssige kvaliteter er koncentreret. Der er derfor behov for, ud over den adgangsret som naturbeskyttelsesloven giver, at forstærke indsatsen for at sikre og forbedre de eksisterende stier og markveje i landskabet.

De åbne kystlandskaber er attraktive i mange sammenhænge og er derfor under stadigt pres fra ønsker om kystnær placering af bebyggelse og anlæg. Det åbne kystlandskab kræver derfor en særlig opmærksomhed med henblik på at friholde landskabet for bebyggelse og anlæg, der kan placeres længere inde i landet.

Omvendt skal det også sikres, at der i kommuneplanen findes velegnede og planlægningsmæssigt afvejede placeringsmuligheder, der kan henvises til, når et aktuelt projekt, som kræver kystnær placering, skal finde en passende plads, f.eks. campingpladser og lystbådehavne.

Endeligt er det vigtigt, når der planlægges inden for kystområderne, at offentlighedens adgang til kysten sikres og udbygges.

Bevaringsværdige kulturmiljøer

Kulturlandskabet er blevet kaldt "den store åbne fortælling", fordi vores historie her ligger åben og tilgængelig for os og rummer en mangfoldighed af kulturmiljøer fra alle tider. De synlige kulturspors tilstedeværelse, tilgængelighed og umiddelbare fortælleværdi er vigtigt for vores mulighed for på egen hånd at se og opleve historien.

Mangfoldigheden af kulturmiljøer fra alle tider er imidlertid ikke nogen selvfølge. Sårbare og skrøbelige kulturmiljøer er truet i en tid, hvor konstant byvækst, omfattende vejudbygning og industrialiseret landsbrugsproduktion foregår i stadigt større skala og med stadig større konsekvens for omgivelserne. Derfor er det nødvendigt at sikre et repræsentativt og egnstypisk udsnit af bevaringsværdige kulturmiljøer gennem planlægningen.

Geologiske interesser

Visse steder afspejler landskabet særligt tydeligt de geologiske processer, der har givet landskabet form. Ud over at være af stor rekreativ værdi fortæller disse områder om landets opbygning. Oplysninger der bl.a. anvendes i grundvandsbeskyttelsen og ved råstofindvinding.

Råstofgravning

I det omfang regionen udlægger råstofgraveområder i Odder Kommune, vil der ved udnyttelsen af disse blive lagt vægt på, at råstofindvinding tilrettelægges og udføres på en måde, som mindsker risikoen for forureningsudslip til omgivelserne. Områderne vil efter endt gravning blive retableret i overensstemmelse med en forudgående efterbehandlingsplan. 

Tekniske anlæg

Byrådet ønsker, at der tages hensyn til de landskabelige værdier, ved placering og udformning af store tekniske anlæg, veje, byudvikling og skovtilplantning.

Tekniske anlæg er vindmøller, højspændingsanlæg, tekniske strækningsanlæg og antennemaster samt anlæg til affaldsbehandling, spildevandsrensning og biogasanlæg. Fælles for disse anlæg er, at de skal placeres, så de påvirker boliger, erhverv og landskab mindst muligt. Generelt bør synlige tekniske anlæg begrænses. Således arbejdes der blandt andet på at nedgrave højspændingsledninger i det omfang det er muligt.

Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.