Land- og skovbrug

Mål

Byrådet:

Redegørelse

Inden for landbrugsområderne prioriteres landbrugsinteresser højt. Ca. 55 % af kommunens samlede areal er i intensiv landbrugsdrift. Generelt kan landbrugsjorden i kommunen karakteriseres som god. Svineavl er den dominerende produktionsform, idet tendensen går mod færre og større bedrifter.

Miljømæssigt bæredygtig landbrugsdrift

Prioriteringen af landbrugsinteresserne udelukker ikke varetagelsen af miljømæssige hensyn. Ved behandling af ansøgninger om etablering, udvidelse eller ændring af intensive husdyrbrug foretages en afvejning af landbrugsinteresserne i forhold til natur-, landskabs- og miljøhensyn samt hensynet til de bevaringsværdige kulturmiljøer.

Byrådet har vedtaget lokale retningslinjer for afstand mellem boliger og erhverv, herunder landbrug, for at forebygge miljøkonflikter.

Udpegningen af indsatsområder, hvor der skal ske en særlig indsats for at beskytte fremtidens drikkevand, vil fremme en miljømæssigt bæredygtig landbrugsdrift. Inden for indsatsområderne skal der udarbejdes indsatsplaner, som bl.a. kan lægge op til en ændret dyrkning af landbrugsjorderne. Udgangspunktet er, at tiltag i indsatsområderne skal ske i samarbejde med vandværkerne gennem frivillige aftaler med ejere og brugere af områderne.

Naturen

I landbrugsområderne er naturindholdet begrænset til de små lokaliteter - småbiotoper - der bliver "tilovers". Det er af stor betydning, at mængden af småbiotoper øges i landbrugsområderne. De er levesteder for en lang række dyre- og plantearter og fungerer som spredningsveje mellem de større naturområder.

Skovrejsning

Statens mål er at fordoble skovarealet i Danmark i løbet af 80 til 100 år. Skovarealet i Odder Kommune udgør ca. 13 % af kommunens samlede areal. Byrådet udpeger skovrejsningsområder med det formål at fremme skovtilplantningen. Herved skabes rammerne for, at private lodsejere kan plante skov med statstilskud eller at staten og kommunen selv kan rejse skov, hvor det er mest formålstjenligt.

Skovrejsningsområderne er udpeget efter tre hovedhensyn: