Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

Klima

Mål

Byrådet:

 • Vil arbejde for en bæredygtig energiforsyning og nedsætte et rådgivende Energipanel, som skal arbejde for en forsyning med vedvarende energi i kommunen f.eks. vind, biogas og sol.
 • Vil deltage i regionssamarbejdet om strategisk energiplanlægning
 • Vil udpege arealer til skovrejsning og understøtte projekter til fremme af skovrejsning og etablering af vådområder med henblik på at binde CO2.
 • Vil arbejde for at mindske kommunens bidrag til klimaforandringer gennem reduktion af udledningen af CO2 fra den kommunale virksomhed med mindst 2% om året.
 • Vil arbejde for, at der planlægges for lavenergibebyggelse i byer uden for fjernvarmeområderne.
 • Vil klimasikre nye udstykninger ved at lede regnvandet bort ved nedsivning eller til våde regnvandsbassiner.
 • Vil sikre bygningsmassen gennem krav til nybyggeri og -anlæg på arealer i kystnærhedszonen.

Redegørelse

Klimaforandringer kan imødegås ved klimaforebyggelse eller klimatilpasning.

I klimaforebyggelse arbejdes aktivt for at begrænse udledningen af drivhusgasser. I klimatilpasning arbejdes med at tilpasse vores aktiviteter til ændringerne i klimaet. Det vil sige, at der bl.a. fokuseres på udformning og placering af nyt byggeri.

Klimaindsatsen har været et stort emne i Byrådet i 2011-2012 og 14. maj 2012 blev den første Klimastrategi for Odder Kommune vedtaget.

Klimaforebyggelse – begrænsning af CO2 udledning

Odder Kommune har i 2010 udarbejdet et CO2 regnskab for kommunen som geografisk enhed. Af regnskabet fremgår, at udledningen i 2010 var ca. 215.000 tons CO2. Det svarer til ca. 9,8 tons pr. indbygger, hvilket er lige under landsgennemsnittet, som er 10 tons pr. indbygger.

Den største udledning stammer fra transport nærmere bestemt fra trafikken på vejene. Herefter kommer udledning fra elektricitet og opvarmning samt landbrug. Den årlige udledning fordelt på sektorer fremgår af tabellen nedenfor.


Kommunen arbejder generelt for at begrænse trafikken på vejene.

Et væsentligt mål i kommunens trafiksikkerhedsplan er således at få flere skoleelever til at benytte cyklen frem for at blive bragt til og fra skole i bil.

Desuden deltager kommunen aktivt i arbejdet med etablering af en letbane i det Østjyske område. Målet er, at flytte en del af den persontransport der foregår med bil på Aarhusvej til den kollektive trafik.

Kommunen arbejder samtidig på at skabe en mere bæredygtig forsyning af energi til borgere og virksomheder. I kommuneplanen udpeges derfor områder til fælles biogasanlæg og vindmøller.

Herudover ønsker Byrådet gennem udlæg af nye skovrejsningsområder at bidrage til at nedbringe udledningen af CO2. En hektar skov binder 14 tons CO2 årligt, hvilket svarer til udledningen fra 1½ borger.

Endelig arbejder kommunen på at nedbringe udledningen af CO2 fra forbruget af el og varme i kommunens egne bygninger, idrætsanlæg, færge (Tunø Færgen), tjenestekørsel og vintertjeneste. Kommunen har siden 2010 hvert år udarbejdet et CO2 regnskab for kommunen som virksomhed. Af regnskaberne fremgår, at udledningen fra kommunens egne bygninger, færge m.m. er faldet med 1 % fra 2010 til 2011.

Odder Kommune har indgået aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være Klimakommune. Aftalen indebærer, at kommunen fremadrettet har forpligtet sig til at reducere udledningen af CO2 fra kommunen som virksomhed med 2 % årligt.

Målet forventes nået bl.a. via energirenoveringer af kommunale bygninger.

Klimatilpasning

Klimatilpasning er relevant for både virksomheder, landbrug, borgere m.fl. Målet er at sikre et beredskab, der i uvante og ekstreme vejrsituationer kan reducere og helst helt hindre skader. De vigtigste ændringer af klimaet frem til 2050 er:

 • En stigning på ca. 11 % nedbør i perioden.
 • Flere og kraftigere regnskyl på kort tid. Hvert år forventes det således, at der kommer yderligere 7 døgn, hvor der falder mere end 10 mm nedbør.
 • Mildere vintre. Hvert år forventes således 17 færre frostdøgn og over hele perioden en temperaturstigning på ca. 1°.
 • Varmere somre. Der forventes således en temperaturstigning på ca. ½ ° over hele perioden.
 • Mere vind og flere kraftige storme.
 • Større skydække – særligt om vinteren.

Desuden forventes en havvandsstigning inden for de næste 90 år på 0,3 – 1 m. Den væsentligste årsag er varmeudvidelse af vandet, men afsmeltning fra iskapper og gletsjere rundt om i verden har også betydning. Da landhævning og vind tillige spiller ind, vil den oplevede vandstandsstigning være 0,1 – 1,2 m rundt om i landet.

Herudover forventes grundvandsspejlet at stige, hvilket kan give problemer med oversvømmelse i lavtliggende områder, og øget risiko for nedsivning af pesticider og bakterier til grundvandet. På Tunø vil der være risiko for indtrængning af salt i grundvandet, hvilket også kan ske i andre kystnære områder.

Klimaændringerne vil få indflydelse på infrastruktur, landbrug, kystbeskyttelse, naturforvaltning, bygningsværker m.m.

Kommunens vejnet vil blive belastet af øget nedbør. I den forbindelse bemærkes, at et vedligeholdt vejnet er mindre udsat for påvirkninger.

Landbruget vil formentlig få en længere og varmere vækstsæson. Det kan føre til produktion af nye afgrøder, samtidig med at den øgede nedbør vil være en udfordring på lavtliggende arealer.

Generelt gælder, at de skader, som vandstandsstigninger og oversvømmelser forårsager, skal afhjælpes af ejerne. Som udgangspunkt er det således ikke det offentliges ansvar at afhjælpe vandskader.

I forbindelse med nybyggeri vil Byrådet imidlertid gennem planlægning - overvejelser om byudviklingsområdernes indretning og placering - imødegå klimaændringerne. Desuden vil Byrådet i løbet af 2013 udarbejde en ny spildevandsplan og en ny klimatilpasningsplan, herunder gennemføre en kortlægning af risikoen for oversvømmelser. Planen skal være et værktøj til prioritering af Byrådets indsats på området.

Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.