Miljøkonflikter

Mål

Byrådet:

  • Vil arbejde for at sikre tilstrækkelig afstand mellem virksomheder og arealanvendelser, som er forureningsfølsomme.
  • Vil arbejde for at minimere miljøkonflikter mellem renseanlæg og forureningsfølsom arealanvendelse.
  • Vil forebygge støjgener, der kan opstå for nye boliger eller boligområder.
  • Vil sikre at nye planer, programmer og enkeltanlæg underkastes miljøvurderinger i det omfang, at de kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Redegørelse

Miljøfølsomme anvendelser er boliger, sommerhusområder, institutioner og lignende.

Byrådet vil gennem planlægning tilstræbe, at støj-, lugt- og røggener begrænses mest muligt. Ved sagsbehandling skal det tilstræbes, at aktiviteter som kan medføre gener placeres hensigtsmæssigt i forhold til omgivelserne.

Støj

Gennem planlægning og administration af enkeltsager vil Byrådet sikre, at støjbelastede arealer, herunder arealer der forventes at blive støjbelastet, ikke overgår til støjfølsomme formål som eksempelvis boligformål, medmindre der kan gennemføres foranstaltninger, der nedbringer støjgenerne tilstrækkeligt.

Miljøvurdering af planer og programmer

Formålet med en miljøvurdering af en plan eller et program er at fremme en bæredygtig udvikling. Der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Miljøvurderingen er et redskab til at afveje positive og negative miljømæssige påvirkninger allerede i planlægningsfasen. Herved får miljøhensyn og miljøkonsekvenser mulighed for at indgå på lige fod med øvrige hensyn og konsekvenser, når der træffes beslutninger.

Vurdering af virkningerne på miljøet (VVM)

For konkrete anlæg og projekter f.eks. vindmøller og havne, der må antages at påvirke miljøet væsentligt, skal der foretages en vurdering af anlæggets eller projektets påvirkning af miljøet – en VVM-redegørelse – som skal ligge til grund for udarbejdelsen af et tillæg til kommuneplanen. Hensigten er allerede i planlægningsfasen at foretage en bred vurdering af konsekvenserne af det pågældende anlægs etablering.

Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.