Landdistriktsudvikling

Mål

Byrådet:

Redegørelse

Et væsentligt karaktertræk ved Odder Kommune er landområderne med de mange små landsbyer beliggende tæt i landskabet.

Ud af de omtrent 21.800 indbyggere, der er i kommunen, bor ca. 6.500 på landet og i de mindre byer Assedrup, Balle, Bovlstrup, Dyngby, Falling, Fensten, Nølev, Neder Randlev, Over Randlev, Oldrup, Torrild, Rude og Tunø by. De nævnte 13 byer ligger i landzone og er afgrænset. Dermed har Byrådet tilkendegivet, om og hvor meget de evt. kan vokse. Inden for afgrænsningerne af Bovlstrup, Falling, Neder Randlev, Torrild, Rude og Tunø by er nogle områder endvidere rammebelagt.

I 2010 blev den Lokale AktionsGruppe – LAG-Odder – dannet. LAG-Odder har til formål, at forbedre levevilkår og skabe arbejdspladser på landet med udgangspunkt i de nationale landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammer. Det kan ske ved, at gruppen indstiller projekter til tilskud, iværksætter projekter eller andre aktiviteter med henblik på at skabe udvikling i lokalområdet. Et byrådsmedlem repræsenterer Byrådet i gruppen.

Landområderne herunder landsbyerne repræsenterer landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske værdier, der er med til at gøre kommunen til et attraktivt sted at bo. Derfor er det vigtigt, at bosætningen på landet sker i respekt for stedets kulturmiljøer samt de landskabelige og naturmæssige værdier.

Det indebærer, at nye boliger så vidt muligt skal opføres inden for de planlagte områder eller afgrænsede byer i landzone. Derved sikres en klar overgang mellem land og by opretholdt. Desuden er det vigtigt, at nye huse, til- eller ombygninger sker med en placering og udformning, som passer ind i det eksisterende miljø og dermed understøtter landsbyernes oprindelige struktur.

I forhold til udbygningsmulighederne på landet skal det bemærkes, at det over hele landet generelt ikke længere er muligt at planlægge for jordbrugsparceller. Muligheden bortfaldt ved ikrafttræden af Fødevareministeriets cirkulære nr. 9174 af 19. april 2010 om varetagelse af de jordbrugsmæssige interesser i kommune- og lokalplanlægningen.