Erhvervsudvikling

Mål

Byrådet:

Redegørelse

Der har gennem de sidste 30 år været en generel tendens til, at industriarbejdspladser er forsvundet fra kommunen. Dels som følge af den almindelige udvikling i erhvervsstrukturen, dels fordi udviklingen i industrien søger mere motorvejsnære placeringer. Antallet af industriarbejdspladser er således halveret siden starten af 90’erne.

Til gengæld har der været store stigninger i antallet af arbejdspladser inden for handel (både detail og engros), service, bygge/anlæg og undervisning. Det samlede antal af lokale arbejdspladser har således været nogenlunde konstant frem til finanskrisen i 2008. Herefter har der været et markant fald i antal arbejdspladser, så vi i dag er tilbage på niveauet fra 2005, hvor lukningen af Odder Sygehus tydeligt kunne aflæses i beskæftigelsesstatistikkerne.

Der ligger derfor en udfordring i at fastholde udviklingen i erhvervslivet – herunder fortsætte de seneste års udvikling i erhvervsstrukturen. Kommunen har imidlertid fortsat en bred erhvervsstruktur med mange små og mellemstore virksomheder af forskellig karakter, heriblandt underleverandører, specialvirksomheder, liberal erhverv, offentlige servicevirksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Desuden har udviklingen i erhvervsstrukturen betydet, at der er kommet mange små virksomheder til som følge dels af tilflytning, dels af øget fokus på iværksætteri. Der er gode muligheder for yderligere udvikling ved fortsat at fokusere på udviklingen i de eksisterende handels- og servicevirksomheder og andre innovative virksomheder samt ikke mindst ved at hjælpe iværksættere i gang. Det vil formentlig også fortsat være muligt at tiltrække mindre service- og videnvirksomheder fra nabokommunerne som følge af kommunens bosætningspolitik og ved at kunne tilbyde attraktive og innovative miljøer for mindre virksomheder.

I den forgangne planperiode er der ikke solgt erhvervsarealer eller opført nyt erhvervsbyggeri.

Beskæftigelse

I 2011 var der ifølge Danmarks Statistik 2.190 pendlere til og 5.373 pendlere fra Odder Kommune. De fleste pendler fra eller til nabokommunerne Århus, Horsens og Skanderborg.

Generelt er ledigheden i Odder Kommune lav. Som det fremgår af tabellen nedenfor var kommunens erhvervs- og beskæftigelsesprocenten i 2011 højere end i både Århus og Horsens Kommuner, men dog en smule lavere end i Skanderborg Kommune.

Kommune Erhvervsprocent Beskæftigelsesprocent
Odder 76,8 74,6
Skanderborg 78,7 77,2
Horsen 73,5 70,7
Aarhus 69,6 67,8

Kilde: dst.dk - 2011

I 2012 var der 7.535 arbejdspladser (kommunens nøgletal 2012) og 10.668 beskæftigede (kommunens nøgletal 2012) i Odder Kommune. Det vil sige ca. 0,7 lokale arbejdspladser pr. beskæftigede. Det er samme andel som i 2007 og færre end i 1993, hvor der var 7.983 lokale arbejdspladser og 9.845 beskæftigede med bopæl i kommunen, svarende til 0,81 lokal arbejdsplads pr. beskæftigede.

Erhvervsarealer

Der udlægges ikke nye erhvervsarealer i kommunen i den kommende planperiode.

Som udgangspunkt skal nye virksomheder placeres samlet i erhvervsområdet ved Rude Havvej i Odder by, dog skal det være muligt at udvide de eksisterende virksomheder uden for Odder by især i lokalcentrene i form af nye, mindre og lokalt forankrede virksomheder som tømrerværksteder o. lign.

I Odder by blev der i sidste planperiode udlagt 12 ha nyt erhvervsareal nord for Rude Havvej, som fortsat er uudnyttet. Hertil kommer det 8 ha store perspektivareal nord for dette.

I Kommuneplan 2009-2021 tilkendegav Byrådet, at ville arbejde for at ændre den del af rammeområde 1.E.1, der er afgrænset af Ballevej, Stampmøllevej og Rønhøjvej, til blandet bolig- og erhvervsområde. Målet er ikke, at en ændring skal begrænse fremtidsmulighederne for de eksisterende virksomheder i området. Byrådet har derfor indtil videre kun udlagt den sydøstligste del af området til et blandet bolig- og erhvervsområde.