Detailhandelsudvikling

Mål

Byrådet:

  • Vil i samarbejde med Køb Odder, UdviklingOdder og andre interessenter arbejde for at fremme omsætning og beskæftigelse i detailhandlen i Odder Kommune gennem rammebetingelser, fælles udviklingsaktiviteter, markedsføring og lignende.
  • Vil fremme et varieret butiksudbud i Odder by.
  • Vil arbejde på at fastholde og udvikle detailhandlen i de fem lokalcenterbyer, i det omfang det er muligt.
  • Vil arbejde for, at centerområdet i Odder og Hov byer kan rumme et varieret bymiljø med en blanding af boliger, butikker og service.
  • Vil arbejde for at Odder bys rolle som dynamisk handelsby udbygges.
  • Vil arbejde for at binde stationsområdet i Odder by bedre sammen med midtbyen.
  • Vil fortsætte dialogen med bygnings- og butiksejere om facadeudformning og skiltning.
  • Vil stille høje krav til indpasning af nybyggeri i centerområderne i Odder og Hov byer og sikre, at butikker og andre publikumsorienterede virksomheder og funktioner placeres i stueplan.
  • Vil anvende beplantning, blå og grønne elementer til at styrke den visuelle identitet og helhed i centerområderne i Odder og Hov byer.

Redegørelse

Odder Kommune har sin styrke i et godt handelsliv med varierede tilbud og kvalitet i bylivet. Man behøver ikke tage til Århus, Horsens eller Skanderborg for at handle.

Byrådet vil fortsat arbejde for at udbygge de gode rammer og udviklingsmuligheder for kommunens detailhandel. Det er Byrådets ønske, at Odder by skal styrkes som handelsby for at modvirke, at daglig- og udvalgsvarehandelen flyttes til nabobyerne Horsens, Skanderborg og Århus.

Renoveringen af Polititorvet er færdiggjort i 2013. I forlængelse heraf vil Byrådet arbejde videre med midtbyplanens realisering til fordel for handel og byliv. Derudover vil Byrådet arbejde for at synliggøre midtbyen ved at etablere en sammenhæng mellem stationsområdet og midtbyen.

Det er også Byrådets ønske, at kommunens borgere skal kunne foretage daglige indkøb så tæt på boligen som muligt. Således er der i forbindelse med boligudbygningen i den vestlige del af Odder by givet mulighed for at etablere mindre, lokale detailhandelsforretninger. For at give cyklister og fodgængere bedre muligheder for at komme til og fra bycentrene og butikker til lokal forsyning vil de lokale stier løbende blive udbygget.

Afgrænsede byer i landzone

I de afgrænsede byer i landzone (Assedrup, Balle, Bovlstrup, Dyngby, Falling, Fensten, Nølev, Neder Randlev, Over Randlev, Oldrup, Torrild, Rude og Tunø by) og i sommerhusområderne vil der fortsat være mulighed for at etablere enkeltstående butikker til lokal forsyning. Det kan være gårdbutikker og specialbutikker, der kan være med til at sikre liv og udvikling på landet.

De fem lokalcentre

Byrådet arbejder for at støtte detailhandlen i de fem lokalcentre Saksild, Hov, Ørting, Hundslund og Gylling ved fortsat at sikre, at der er udlagt arealer til nye boligområder i byerne.

Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.