Byudvikling

Mål

Byrådet:

 • Vil understøtte en udvikling med Odder by som kommunecenter og fem lokalcentre: Hov, Saksild, Gylling, Ørting og Hundslund.
 • Vil skabe velafgrænsede bysamfund i forhold til det omgivende landskab og miljø.
 • Vil forskønne og forbedre ankomsten til byer og bydele ved bl.a. plantning af vejtræer og andre grønne elementer langs vejene.
 • Vil udvikle nye bydele, udstykninger og boligområder i respekt for landskabet med fokus på kvalitet, grønne kiler, vand og liv.
 • Vil kunne tilbyde byggemuligheder med et varieret boligudbud i Odder by og de fem lokalcentre.
 • Vil sikre oplandsbyernes særlige kvaliteter.
 • Vil klimasikre nye udstykninger ved at lede regnvandet bort dels ved nedsivning, dels til våde regnvandsbassiner, samt arbejde for at minimere det befæstede areal i lokalplaner.

Redegørelse

Byvækstområderne er områder, der planlægges overført til byzone ved lokalplanlægning indenfor kommuneplanperioden – 12 år.

Bymønster

Odder Kommune har sin styrke i sit bymønster. Det består af et kommunecenter og fem velfungerende lokalcentre med decentrale servicetilbud i form af skoler og institutioner. Den decentrale struktur skaber attraktive bosætningssteder, der understøtter den lokale service.

Odder by har ca. 11.500 indbyggere og er kommunecenter med både handel, service, uddannelse og arbejdspladser. De fem lokalcentre er Hov, Saksild, Gylling, Ørting og Hundslund. De har tilsammen godt 4.000 indbyggere. En udpegning af en by som lokalcenter er baseret på omfanget af den lokale service.

På baggrund af befolkningsprognosen fra 2013 forventes etableret godt 946 boliger i de tre største byer med den fordeling, som fremgår af skemaet nedenfor.

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 I alt
Odder 35 34 49 50 55 56 62 68 65 68 64 67 65 738
Hov 11 10 10 12 16 14 14 10 11 12 12 12 10 154
Saksild 1 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 6 6 54

I alt

47 47 63 66 76 74 80 82 80 84 81 85 81 946

 

Arealudlægget består alene af restrummelighed inden for allerede kommuneplanlagte områder. Der udlægges ikke nye arealer. Rummeligheden for planperioden fremgår af skemaet nedenfor. 

By

Type Rummelighed i ha
Odder Bolig 89
Hov Bolig 16
Saksild Bolig 10
Odder Erhverv 21
Hov Erhverv 0
Saksild Erhverv 0

Kvalitet i byudviklingen

”Vækst med kvalitet” har været Byrådets fokusområde, siden indsatsområdet blev vedtaget på et visionsseminar i 2006. Som opfølgning på visionsseminaret har Byrådet vedtaget ”Arkitekturstrategi 2011”.

Det er strategiens visioner, der ligger til grund ved lokalplanlægning og planlægning af større områder (strukturplaner). Både den hidtidige og kommende udbygning af Odder Vest er konkrete eksempler på realiseringen af Byrådets vision.

Kvalitet i byudviklingen er bl.a.:

 • At kunne tilbyde en variation af boligmuligheder.
 • At regulere på udseende og de fysiske rammer for at give områderne et karakteristisk udtryk.
 • At sikre naturkvaliteterne i de udbyggede områder.
 • At indpasse boligerne med respekt for og adgang til de eksisterende naturkvaliteter ved udbygning af nye områder.
 • Generelt at tage hensyn til natur-, miljø- og kulturinteresserne samt landbrugsdriften i forbindelse med byudviklingen.

Et varieret boligudbud omfatter etagebyggeri, tæt-lave boliger og åben-lave boliger, ligesom det at kunne tilbyde såvel bynære boliger som boliger med rekreative kvaliteter er et udtryk for at råde over et varieret boligudbud.

Hensynet til grundvandet er et væsentligt miljøhensyn i byplanlægningen. Ved udlæg af arealer til byformål i områder med særlige drikkevandsinteresser skal det derfor sikres, at det ikke fører til forurening af grundvandet. I nitratfølsomme områder skal nyt byggeri undgås. I perioden udlægges ikke nye byudviklingsområder inden for områder med særlige drikkevandsinteresser eller i nitratfølsomme områder.

Ud over ovenstående vil Byrådet, når der sælges kommunal jord til private til boligformål, lade tinglyse deklarationer om sprøjteforbud på jorden.

Odder by – kommunecenter

I Odder by er der forudsat et relativt stort boligbyggeri i planperioden – omkring 50 – 60 boliger i gennemsnit pr. år – idet boligtilvæksten ligger højest i slutningen af perioden.

Byrådet har i løbet af 2012 vurderet og sammenlignet forskellige muligheder for byvækst i Odder by og har på den baggrund vedtaget, at der skal satses på en fortsat byudvikling mod vest og nordvest. Samlet åbner kommuneplanen for etablering af godt 738 nye boliger i Odder by i planperioden.

I den forgangne planperiode er der sket en større planlægning og udbygning af Odder Vest i områderne syd for Stampmølle Bæk (rammeområde 1.B.38).  Hele området er lokalplanlagt bortset fra et mindre område på ca. 4 ha. ved Snærildgård.

Den fremtidige udbygning vil ske nord for Stampmølle Bæk inden for rammeområderne 1.B.39, 1.B.40. og 1.B.41. Tilsammen udgør de 3 rammeområder ca. 77 ha. Herudover er der i den nordvestlige del af Odder by et perspektivareal på ca. 31 ha. Dermed har Byrådet tilkendegivet, at arealet ikke umiddelbart påregnes inddraget i byformål i planperioden, men at det vil blive inddraget ved kommuneplantillæg, efterhånden som byggemulighederne i de øvrige rammeområder i Odder by udnyttes.

Der udlægges derfor ikke nye arealer til boliger i Odder by i planperioden.

Før boligområderne kan lokalplanlægges har Byrådet vedtaget, at der snarest og senest i forbindelse med den første lokalplan inden for et rammeområde skal udarbejdes en samlet strukturplan for det pågældende rammeområde. På den baggrund er der allerede udarbejdet en strukturplan for rammeområdet nord for Stampmølle Bæk.

I den strukturplan er åbnet planlægningsmulighed for bebyggelse i op til 4 etager. Målet er at udnytte og understrege områdets bakkede terræn. I den nordøstlige del af byudviklingsområdet ved Nygård Tværvej og Bondesvadvej er der ligeledes åbnet mulighed for at planlægge for bebyggelse indpasset i landskabet med op til 4 etager. Det skal sikres, at udenomsarealerne i tilknytning til evt. etagebebyggelser lukkes op for offentligheden som rekreative, parklignende udsigtsområder.

Ud over ovenstående er der i den forgangne planperiode lokalplanlagt et område på ca. 12 ha mellem Houvej og Randlevvej sydøst for Odder by. Planlægningen er p.t. ikke realiseret.

I Kommuneplan 2009-2021 tilkendegav Byrådet, at ville arbejde for at ændre den del af rammeområde 1.E.1, der er afgrænset af Ballevej, Stampmøllevej og Rønhøjvej, til boligområde. Målet er ikke, at en ændring skal begrænse fremtidsmulighederne for de eksisterende virksomheder i området. Byrådet har derfor indtil videre kun udlagt den sydøstligste del af området til et blandet bolig og erhvervsområde.

Desuden vil den byomdannelse, der i den forgangne planperiode er blevet mulighed for i VitaPark Odder, blive realiseret.

Saksild – lokalcenter

Byudviklingen i Saksild er planlagt til at foregå på arealerne øst for Rudevej mellem den sydlige og den nordlige del af byen. Målet er på sigt at "binde byen sammen". Udbygningen skal foregå i et tempo, der sikrer både den sociale sammenhæng i byen og et godt befolkningsgrundlag for skolen. Derfor er der i rammerne for byvækstområderne fastlagt en rækkefølge for udbygningen.

I Kommuneplan 2009-2021 blev udlagt et byvækstområde øst for Rudevej på 10 ha. og et perspektivareal på 13 ha. Byvækstområdet kan rumme ca. 100 nye boliger, hvoraf der er lokalplanlagt for 17 åben-lave boliger i den forgangne planperiode.

Saksild by er beliggende i kystnærhedszonen ca. 1 km vest for havet. Det er derfor ikke muligt at udbygge byen uden for kystnærhedszonen. Rammeområderne og perspektivarealet er placeret bag en eksisterende campingplads og sommerhusområder. Ved den videre planlægning af områderne lægges vægt på at fastholde en grøn bufferzone mellem byen og sommerhusområdet. En byudvikling af Saksild understøtter de allerede foretagne investeringer i infrastrukturen og grundlaget for skolen. 

Der udlægges ikke nye arealer til boliger i Saksild i planperioden.

Hov – lokalcenter

Byrådet har i 2006-2009 udarbejdet et plangrundlag for en byomdannelse på Hov Havn. Byrådet har hermed tilkendegivet, at en stor del af de kommende års byvækst i Hov skal ske på og ved havnen. Den 1. etape af planlægningen er tilvejebragt og giver mulighed for at opføre 12 boliger nord for færgehavnen. I løbet af 2013 og 2014 vil Byrådet udarbejde en helhedsplan for den resterende del af havneområdet.

Udbygning af Hov kan herudover på sigt kun ske vest og nordvest for varmeværket ved indkørslen til Hov på grund af dels byens kystnære beliggenhed, dels fredningen og kulturmiljøet omkring Gersdorffslund Hovedgård.

Der udlægges ikke nye arealer til boliger i Hov by i planperioden, da der allerede er tilvejebragt plangrundlag for etablering af ca. 100 nye boliger i byen.

Øvrige lokalcentre – Ørting, Hundslund og Gylling

I Ørting, Gylling og Hundslund er hverken udlagt nye rammeområder eller perspektivarealer, da Byrådet vurderer, at der p.t. er tilstrækkelige muligheder for at etablere nye boliger i byerne.

Øvrig boligudvikling

Følgende 13 byer i landzone er afgrænset: Assedrup, Balle, Bovlstrup, Dyngby, Falling, Fensten, Nølev, Neder Randlev, Over Randlev, Oldrup, Torrild, Rude og Tunø by. Med afgrænsningen af byerne har Byrådet tilkendegivet om og hvor meget, byerne evt. kan vokse.

Inden for afgrænsningerne af Bovlstrup, Falling, Neder Randlev, Torrild, Rude og Tunø by er områder helt eller delvist rammebelagt.

Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.