Byomdannelse

Mål

Byrådet:

  • Vil gennem fortætning og byomdannelse skabe mulighed for yderligere byggeri i Odder by i tråd med midtbyplanen. Det skal sikres, at kvaliteten i det offentlige byrum - belægninger, beplantning og byinventar – opretholdes og udbygges.
  • Vil arbejde for, at VitaPark Odder bliver et center for kultur, bevægelse og rekreative tilbud.
  • Vil arbejde for en omdannelse af erhvervsområdet afgrænset af Ballevej, Stampmøllevej og Rønhøjvej til blandet bolig- og erhvervsområde.
  • Vil arbejde for at give de overordnede indfaldsveje til centerområderne i Odder og Hov byer et grønt præg i form af beplantning – allétræer og lignende.
  • Vil arbejde for at realisere byomdannelsen af Hov Havn herunder skabe sammenhæng mellem byen og havnen.

Redegørelse

Midtbyplanen har været og skal fortsat fungere som grundlag for udviklingen af de centrale dele af Odder by. Planen tager udgangspunkt i tre parallelle linjer, der kendetegner Odder midtby:

  • Det blå og grønne strøg bestående af Odder å, torve og pladser, det grønne område ved Skovbakken og parken ved Odder rådhus.
  • Handelsstrøget i form af gågaden.
  • Kirkestien, der er en lokalhistorisk sti, som løber gennem hele midtbyen.

I april 2012 vedtog Byrådet en lokalplan for Tinghuset og Polititorvet. Planen er en opfølgning af midtbyplanen og har sikret, at Polititorvet sammen med Tinghuset er blevet et attraktivt byrum med kontakt til åen. Samtidig har realiseringen af planen betydet, at rådhusets hovedindgang og park nu er forbundet direkte med midtbyen.

Byomdannelsesområder

VitaPark Odder, som er centralt beliggende såvel i forhold til bycenteret som den kollektive trafik, skal de kommende år byfortættes. Det skal omdannes til et aktivt center med blandet bolig- og erhverv, åben-lav boligbebyggelse, etageboliger (op til 3 etager), sundhedscenter, kulturinstitutioner, erhvervshus (innovation og iværksætteri), bypark m.m.

Som et led i at binde VitaPark Odder sammen med Odder midtby skal der arbejdes med passagemuligheder over banearealet for gående og cyklister dels til letbanen, dels til bycenteret.

I Kommuneplan 2009-2021 tilkendegav Byrådet, at ville arbejde for at ændre den del af rammeområde 1.E.1, der er afgrænset af Ballevej, Stampmøllevej og Rønhøjvej, til et boligområde. Målet er ikke, at begrænse fremtidsmulighederne for de eksisterende virksomheder i området. Byrådet har derfor indtil videre kun udlagt den sydøstligste del af området til et blandet bolig- og erhvervsområde.

Imidlertid vil Byrådet i den kommende planperiode undersøge, om yderligere dele af hele erhvervsområdet syd for Ballevej også skal udlægges til blandet bolig- og erhvervsområde.

Byrådet vil i den kommende planperiode arbejde videre med byomdannelsen på Hov Havn fra havnerelateret erhverv til bolig- og erhvervsformål. Den overordnede vision er, at Hov skal udvikles til en maritim by med et attraktive byrum og rekreative faciliteter, boliger, butikker og mindre erhverv, der forbinder byen med havet og som giver liv til byen hele året. Den kommende byomdannelse skal også have øje for de kvaliteter og potentialer, som kulturmiljøet omkring Strandgade, det gamle værft og den ældste del af havnen udgør.

Indtil videre er der foretaget planlægning for byomdannelse på arealet nord for færgehavnen, hvor bl.a. det gamle renseanlæg og p-pladsen for Tunøfærgen lå. Byrådet har således i 2012 vedtaget en lokalplan for 12 sokkelgrunde til eksklusiv boligbebyggelse. I løbet af 2013 og 2014 vil Byrådet udarbejde en helhedsplan for den resterende del af havneområdet.

Grønne indfaldsveje til Odder

Byrådet ønsker at gøre indfaldsvejen til Odder (Århusvej/Rådhusgade) mere grøn ved at plante vejtræer. Det gælder også den centrale del af vejen gennem Odder midtby, i det omfang det kan lade sige gøre. Derfor stiller Byrådet krav om etablering af træer langs vejen i forbindelse med gennemførelsen af diverse lokalplaner for såvel virksomheder som boliger, der støder op til Århusvej og Rådhusgade.

Samme strategi gælder for de øvrige indfaldsveje til Odder: Houvej, Kongshusvej og Ballevej.

Ved Houvej er der allerede i dag beplantning langs cykelstien på den gamle banestrækning Odder – Hov. Ligesom der er vejtræer i form af den fredede allé langs Kongshusvej.

Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.