Befolkningsudvikling

Mål

Byrådet:

Redegørelse 

Den seneste befolkningsprognose for Odder Kommune er udarbejdet i samarbejde med Kommunedata (KMD) i marts 2013.

Prognosen er baseret på et bolig- og byggeprogram for Odder Kommune fra 2013, der afspejler de arealudlæg, der er foretaget i Kommuneplan 2013-2025. I bolig- og byggeprogrammet forudsættes, at der er etableret i alt 1.023 nye boliger 1. januar 2025.

Herudover bygger prognosen på de historiske tal for Odder Kommune vedr. befolkningsudvikling, flyttemønster, husstandsstørrelser m.v. I den forbindelse bemærkes, at husstandsstørrelserne generelt har været faldende gennem en lang årrække. Det indebærer omvendt, at boligforbruget pr. indbygger har været og fortsat forventes at være stigende. Husstandsstørrelsen i 2009 var 2,15 mod 2,48 i 1980.

Prognosen viser, at der samlet set kan forventes et stigende befolkningstal gennem hele perioden. Fra 21.800 indbyggere pr. 1. januar 2013 til 22.821 indbyggere pr. 1. januar 2025. Det vil sige en stigning på i alt 1.021 personer eller knap 5 %.

Tilsvarende peger en fremskrivning af befolkningsudviklingen fra Danmarks statistik fra januar 2013 på en stigning i befolkningstallet, men med en noget lavere tilvækst end KMD’s prognose. Således forventes det ifølge Danmarks Statistik, at udviklingen kun øges fra 21.800 indbyggere pr. 1. januar 2013 til 22.225 indbyggere 1. januar 2025. Altså en samlet tilvækst på 425 personer og dermed næsten 60 % lavere end ifølge KMD’s prognose.

En sammenligning af de to prognoser fremgår af tabellen nedenfor.

År 2013 2016 2019 2022 2025
KMD 21.800 21.985 22.195 22.496 22.821
DS 21.800 21.785 21.874 22.025 22.225
KMD-DS 0 200 321 471 596

 

I den forbindelse bemærkes, at det seneste befolkningstal for Odder Kommune pr. 01. april 2013 ifølge Danmarks Statistik er 21.848. Altså er der reelt sket en stigning i befolkningstallet og ikke et fald, som det ellers fremgår af deres egen prognose, hvilket viser hvor usikre prognoserne reelt er.

Uanset den divergens, der er mellem prognoserne, så viser de nogle generelle udviklingstræk, som det er vigtigt at være opmærksom på. Det gælder bl.a. spørgsmålet om, hvordan befolkningssammensætningen fremadrettet må forventes at blive.

Figur baseret på KMD’s befolkningsprognose: Befolkningssammensætning i år 2013 og 2025 i 5-års aldersklasser (0-4, 5-9, 10-14 osv.).

Som det fremgår af tabellen ovenfor forventes, at andelen af aldersgruppen 40 – 50 falder med 1.053 personer, mens antallet af personer over 65 år stiger med 1.352. Faldet i aldersgruppen 40 - 50 er relativ større end på landsplan. Det kan betyde, at kommunen fremadrettet kan få sværere ved at få skatteindtægterne til at dække serviceniveauet. 

Desuden forventes antallet af 0 årige at stige – fra 1.111 i 2013 til 1.310 i 2025 – forholdsvist mere i Odder Kommune end på landsplan. Det skyldes, at fødselshyppigheden i Odder Kommune ligger væsentlig over landsgennemsnittet.  Odder Kommunes samlede aldersfordelte fødselshyppighed var 2,3 i perioden 2007 – 2010, hvorimod kvotienten for det øvrige arbejdskraftopland var 1,6.

Med henblik på at få sat øget fokus på bosætning, besluttede Byrådet den 19. december 2012 at igangsætte arbejdet med formulering af en egentlig bosætningsstrategi for Odder Kommune.

Målsætningen i bosætningsstrategien bliver bl.a.: