Ældre og handicappede

Mål

Byrådet:

  • Vil støtte op om borgernes mulighed for at leve et værdigt liv. 
  • Vil sikre, at borgerne har mulighed for at indgå i fællesskabet.
  • Vil skabe attraktive rammer for kommunens voksne med særlige behov.

Redegørelse

Som et led i formuleringen af en politik for voksne med særlige behov, har Byrådet vedtaget den overordnede vision, samt en række pejlemærker for det fremadrettede arbejde. Visionen handler bl.a. om at skabe attraktive rammer for kommunens ældre og handicappede. F.eks. at kommunen kan tilbyde det nødvendige antal tidssvarende ældre- og plejeboliger.

Byrådet vedtog i henholdsvis 2004 og 2009 plejeboligplaner, der netop havde til hensigt at sikre det nødvendige udbud af attraktive boliger til ældre og handicappede.

Det kan nu konstateres, at de fleste af plejeboligplanernes projekter er gennemført. Blandt andet kan nævnes:

  • En lang række funktioner er blevet samlet på Ålykkecentret, hvor der desuden er blevet lavet om- og tilbygninger.
  • 15 utidssvarende ældreboliger ved Ålykkecentret er blevet til 10 moderne boliger.
  • De fraflyttede plejecentre i oplandsbyerne er blevet solgt.

Hertil kommer, at der i 2012 er afsat 100.000 kr. til en foranalyse, der skal klarlægge mulighederne for en udvidelse af Stenslundcentret med op til 24 nye plejeboliger. En eventuel udbygning kan åbne muligheder for at kombinere sundhedsfaglige og pædagogiske kompetencer i støtten og plejen til eksempelvis ældre udviklingshæmmede.

Endelig er det forventningen, at kommunens aftaler med de almene boligselskaber angående ældre- og familieboliger revideres i løbet af 2013.

Efterspørgslen på de ældre- og familieboliger, som kommunen på nuværende tidspunkt kan tilbyde, er minimal. Dette skyldes, at boligerne generelt er små og utidssvarende. Boligaftalerne stammer med visse undtagelser fra 1986. Lovgivningen er løbende blevet ændret og boligaftalerne skal derfor revideres i forhold til den nye lovgivning, samt i forhold til at sikre bedre overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel.

Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.

Læs mere