Økologiske forbindelser

Retningslinjer

De økologiske forbindelser fremgår af kortet.

De økologiske forbindelser skal sikre, at ubrudte og uforstyrrede natursammenhænge bevares og om muligt forbedres.

De økologiske forbindelser skal normalt søges friholdt for byudvikling og tekniske anlæg. Hvor anlæg af nye veje og jernbaner skærer de økologiske forbindelser, skal anlæggene indrettes med faunapassager, så dyrelivets spredningsmuligheder opretholdes. Ved væsentlige, eksisterende spærringer i de økologiske forbindelser bør passage søges sikret normalt gennem anlæg af faunapassager eller lignende.

Formål

Hensigten med retningslinjerne er at skabe og opretholde ubrudte og så vidt muligt uforstyrrede natursammenhænge uden væsentlige spærringer.

Redegørelse

De udpegede økologiske forbindelser er snævert afgrænsede forbindelseslinjer af stor betydning for udbredelse og spredning af det åbne lands vilde dyreliv. Typisk ligger disse forbindelseslinjer på lavbundsarealer, men for at sikre ubrudte forløb er der også udpeget potentielle naturområder på højbundsarealer, som sikrer forbindelser.

Udnyttelsen af landskabet til intensiv landbrugsproduktion, vejanlæg og byudvikling har reduceret og opsplittet naturen. Dermed er levesteder og spredningsmuligheder for dyrelivet tilsvarende blevet reduceret, idet f.eks. en kornmark eller en vejdæmning kan være en uovervindelig barriere for mange af det åbne lands dyrearter.

Mange dyrearter har lav mobilitet og fjerner sig ikke langt fra deres typiske levesteder. Det er derfor nødvendigt for at sikre vidt udbredte og genetisk sunde bestande af det åbne lands vilde dyrearter, at der findes et net af sammenhængende natur, der kan sikre dyrenes spredning mellem adskilte lysåbne naturarealer og mellem adskilte skove. Dette netværk af sammenhængende natur kaldes økologiske forbindelser.

De økologiske forbindelser ligger inden for de udpegede naturområder, potentielle naturområder og skove. De omfatter i hovedsagen de vandløbs- og sønære arealer i ådalene, hvor de eksisterende natursammenhænge er gode. Eksisterende skovområder, der ligger i tilknytning til eller fungerer som en del af de økologiske forbindelser, forstærker forbindelsernes værdi og funktion.

De økologiske forbindelser er udpeget primært med tanke på større pattedyr som odder, grævling og mårdyr, men vil også kunne opfylde en lang række mindre krævende arters behov for naturindhold og natursammenhæng. De økologiske forbindelser har også væsentlig betydning for udbredelsen af vilde planter og vil samlet set have en positiv effekt for øget biodiversitet.

Nye økologiske forbindelser

I forhold til kommuneplan 2009-2021 er der udlagt 5 nye økologiske forbindelser. Målet er at skabe et net af økologiske forbindelser i hele kommunen.

De nye økologiske forbindelser er typisk udlagt langs vandløb, i eksisterende natur, i lavbundsarealer eller i skovområder. Der er ikke udpeget potentielle økologiske forbindelser, da det konkret er vurderet, at kommunen har et netværk af velfungerende, økologiske forbindelser, hvorfor der herudover ikke er grundlag for at udpege potentielle.

Eksempler på nye økologiske forbindelser er forbindelsen fra Randlev mose til østsiden af Gyllingnæs, samt langs Stampmøllebækken fra Nørreskov til Odder by.

Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.