Naturkvalitet

Retningslinjer

Målsætninger for naturområder fremgår af kortet.

Heder, overdrev, enge, strandenge, moser og vandhuller omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 er beskyttet mod tilstandsændringer. Naturindholdet skal søges øget gennem naturpleje og naturgenopretning. Byrådets kanalisering af relevante støttemidler sker i overensstemmelse med de målsætninger fra A til C, som de enkelte arealer har.

Tilstanden i naturområder og vandhuller, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, må ikke ændres. Byrådet vil dog i særlige tilfælde efter en konkret vurdering være indstillet på at tillade ændring af et naturområdes nuværende tilstand.

I Odder Kommune er den naturkvalitetsplan, som blev vedtaget af Århus Amt i 2005, gældende.

Formål

Hensigten med retningslinjerne er, at fastlægge det aktuelle og det ønskede fremtidige naturindhold i de eksisterende naturområder. Målsætningen udtrykker, hvordan Byrådet vil administrere naturbeskyttelseslovens § 3, samt i hvor høj grad Byrådet vil arbejde for, at naturindholdet bevares og udvikles.

Redegørelse

Retningslinjerne indeholder Byrådets prioritering af heder, overdrev, enge, strandenge, moser og vandhuller, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3:

  • A-områder er særligt typiske lokaliteter eller lokaliteter med forekomst af sjældne dyr og planter. De omfatter desuden uberørt natur eller karakteristiske lokaliteter, der kan udvikle sig til at indeholde ganske særlige naturværdier.
  • B-områder er de karakteristiske naturområder, som ikke har fået A-målsætning og andre naturområder, hvor der er gode muligheder for, at de kan udvikle sig til karakteristiske og værdifulde naturtypelokaliteter.
  • C-områder er naturarealer med beskedent naturindhold og ringe mulighed for udvikling af karakteristisk og sammenhængende natur.

Ændringer af naturarealers tilstand

Principielt må det samlede areal af beskyttede naturtyper ikke mindskes ved Byrådets administration af loven. Tværtimod skal arealet søges øget ved, at landbrugsarealer udpeget som potentielle naturområder udgår af omdrift.

Ændringer af en naturtypes tilstand kan evt. tillades, hvis det efter en konkret vurdering skønnes, at områdets naturværdi samlet kan øges. Det forudsættes, at ændringerne er i overensstemmelse med naturkvalitetsplanen og de retningslinjer, som er anført i naturplanerne for kommunens Natura 2000 områder.

Godkendelse af husdyrbrug

I forbindelse med ansøgning om udvidelse eller ændring af en husdyrproduktion skal der foretages en vurdering af projektets eventuelle påvirkning på naturområder. Det vurderes, om det konkrete projekt medfører en negativ ændring på omkringliggende naturområder. Det konkrete projekt må hverken stride mod naturkvalitetsplanen eller hindre, at målet i naturplanerne for Natura 2000 områderne kan opfyldes. 

Mere naturkvalitet

Byrådet vil arbejde for den ønskede udvikling gennem sin administration, støtte til driftsomlægninger, naturpleje, naturovervågning og information.

Byrådets egen indsats søges suppleret mest muligt med stats- og EU-midler. Der findes i dag bl.a. mulighed for at opnå støtte til miljøvenlig drift af græs- og naturarealer med enten afgræsning, høslet eller afpudsning. Fælles for ordningerne er, at de forudsætter landmændenes frivillige medvirken.

Byrådet vil ved tilsyn sikre, at tilledning af spildevand til vandhuller ikke hindrer, at målsætningen for det enkelte vandhul kan opfyldes.

Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.