Natur og potentiel natur

Retningslinjer

Naturområder og vandløb beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 og potentielle naturområder fremgår af kortet.

I de § 3 beskyttede vandløb og naturområder, samt de potentielle naturområder skal levesteder for vilde dyr og planter bevares og om muligt forbedres, jf. retningslinjerne for naturkvalitet.

Dyrkede arealer udpeget som potentielle naturområder skal så vidt muligt udgå af landbrugsmæssig omdrift, f.eks. ved at arealerne overgår til vedvarende græs eller vådområder.

Inddragelse af arealer i naturområder, potentielle naturområder og § 3-vandløb til formål, der kan forringe naturindholdet, skal så vidt muligt undgås.

Inddragelse af arealer i de potentielle naturområder til formål som kan vanskeliggøre, at landbrugsjord på et senere tidspunkt udgår af omdrift, skal så vidt muligt undgås.

Formål

Hensigten med retningslinjerne er at sikre, at der skabes og opretholdes en sammenhængende grøn struktur af arealer i naturtilstand eller halvkultur, da det er af afgørende betydning for opretholdelsen af et rigt og varieret dyre- og planteliv.

Redegørelse

Naturområderne omfatter eksisterende natur såsom heder, overdrev, enge, strandenge, moser, vandhuller og vandløb, der efter naturbeskyttelseslovens § 3 er beskyttet mod tilstandsændringer. Herunder også områder i eksisterende byzone, selv om disse § 3-områder i nogle tilfælde kun er delvist beskyttet mod ændringer og således vil kunne bebygges.

De potentielle naturområder er landbrugsarealer, som i dag er i omdrift, dvs. jordbehandles hvert eller med få års mellemrum, men hvor Byrådet har ønske om, at naturindholdet øges gennem ekstensivering af landbrugsdriften.

Der er registreret ca. 900 beskyttede naturområder i kommunen, hvoraf de ca. 600 er vandhuller. Samlet set udgør naturområderne mere end 10 km2. Der findes 148 potentielle naturområder med et samlet areal på godt 19 km2. Der findes endvidere ca. 158 km beskyttet vandløb. De såkaldte § 3-vandløb.

Det er de til enhver tid gældende forhold i naturen, der afgør, om et område er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Derfor vil antallet og arealet af § 3 beskyttede områder løbende ændre sig. Undtaget er § 3-vandløbene, der er konkret udpeget.

Byrådets indsats for at bevare og øge naturindholdet gennem ekstensivering af landbrugsdriften vil i videst muligt omfang blive kombineret med nationale og internationale natur- og miljøstøtteordninger.

Nye potentielle naturområder

I forhold til Kommuneplan 2009-2021 er udpeget knap 3 km2 nye potentielle naturområder. De nye områder ligger fortrinsvis i velegnede mulige vådområder, inden for nye økologiske forbindelser, samt på en række lysåbne arealer under omdrift omfattet af landskabsfredningen for Sondrup.

Potentiel natur, der ønskes udtaget af omdrift

Arealerne, der ønskes udtaget af omdrift, opfylder en af nedenstående betingelser:

  • Vil kunne udvikle en karakteristisk og værdifuld natur.
  • Vil kunne danne forbindelse mellem eksisterende naturarealer.
  • Kan forbedre naturarealernes sammenhæng og dermed fungere som såkaldte spredningskorridorer for planter og dyr.

Andre arealanvendelser

Retningslinjerne giver Byrådet mulighed for at modsætte sig ændringer af arealanvendelser, som kan modvirke opfyldelsen af den langsigtede målsætning for de potentielle naturområder. Det kan være visse bygge- og anlægsarbejder, tilplantning eller indholdet i ny lokalplanlægning.

Landbruget har lov til at plante skov på omdriftsarealer, med mindre det er i strid med retningslinjerne for skovtilplantning uønsket, fredninger, naturbeskyttelseslovens bestemmelser eller anmeldeordningen om visse aktiviteter i Natura 2000 områderne, jf. bilag 2 i naturbeskyttelsesloven.

Interesseafvejning

Ekstensivering af landbrugsdriften har ikke kun betydning for dyr og planter, men også for vandkvaliteten i vandløb og søer, samt i visse tilfælde for beskyttelsen af grundvand, idet udvaskning og afstrømning af overskudsgødning nedsættes.

Afgrænsningen af potentielle naturområder i forhold til landbrugsområderne er resultatet af en samlet afvejning af interesser. Dannelse af nye naturområder prioriteres højest på de arealer, hvor naturgevinsten bliver størst i forhold til det produktionstab, der er forbundet med opgivelsen af sædvanlig landbrugsmæssig drift. Der er derfor især tale om lavtliggende fugtige ådale - lavbundsarealer, stejle skrænter og jord af ringe bonitet.

Landbrugsdrift

Byrådet ønsker at tilskynde og støtte, at dyrkede arealer udpeget som potentielle naturområder udgår af omdrift, hvor dette kan medvirke til at skabe større sammenhængende naturområder.

Byrådet vil arbejde for den ønskede udvikling gennem sin administration af naturbeskyttelsesloven, støtte til driftsomlægninger, naturgenopretning, naturpleje og naturovervågning.

Byrådets egen indsats søges suppleret mest muligt med stats- og EU-midler. Støtteordningerne er i høj grad målrettet mod de internationale naturbeskyttelsesområder.

Støtte til ekstensivering af landbrugsdriften inden for de kunstigt afvandede, inddigede områder bør normalt kun gives, hvis de naturlige vandstands- og oversvømmelsesforhold genskabes ved fjernelse af diger.

Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.