Lavbundsarealer

Lavbundsarealerne fremgår af kortet.

Lavbundsarealer, der rummer mulighed for at udvikle sig til områder af stor værdi for naturen eller vandmiljøet, bør så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg.

Planlægning for anlæg m.v. på lavbundsarealer bør ske under hensyntagen til risikoen for forhøjet vandstand.

I det åbne land skal anlæg til klimatilpasning tilpasses det omkringliggende landskab.

 

Formål

Hensigten med retningslinjerne er at bevare muligheden for, at lavbundsarealer kan udvikle sig til værdifulde natur- eller vådområder.

Redegørelse

Lavbundsarealer er ofte kunstigt afvandede eller drænede arealer, som tidligere var strandenge, enge, moser, lavvandede søer og fjorde.

I lavbundsarealer er der ofte risiko for oversvømmelse. Den risiko vil blive forstærket som følge af de klimaændringer, der forventes de kommende årtier. De kystnære lavbundsarealer vil blive mere udsat for oversvømmelser ved en stigning af vandstandsniveauet i havet, mens de vandløbsnære lavbundsarealer vil blive mere udsat for oversvømmelser ved hyppigere og mere ekstreme nedbørshændelser.

Der skal tages hensyn til disse påvirkninger ved planlægning for anlæg på lavbundsarealer og ved planlægning af kystbeskyttelse. Det skal desuden tages i betragtning, at dyrkningssikkerheden af landbrugsjord i lavbundsarealer vil mindskes, efterhånden som klimaændringerne forventes at slå igennem.

Lavbundsarealerne rummer mulighed for at udvikle sig til områder af stor værdi for naturen, enten som fugtige naturtyper eller som egentlige vådområder.

En genskabelse af naturlig hydrologi i lavbundsarealer har et stort potentiale for reduktion af kvælstofudvaskningen til havmiljøet.

Lavbundsarealer bør så vidt muligt friholdes for byudvikling, ferie- og fritidsbyggeri, nye veje bortset fra markveje, el-ledninger m.v. Eventuelle anlæg m.v. på lavbundsarealerne bør udformes under hensyntagen til mulighederne for en naturlig hydrologi og naturmæssig anvendelse af arealerne.

Lavbundsarealerne er som hovedregel indeholdt i naturområder og potentielle naturområder.

Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.