Internationale naturbeskyttelsesområder

Retningslinjer

De internationale naturbeskyttelsesområder fremgår af kortet.

Inden for de internationale naturbeskyttelsesområder må der ikke udlægges nye arealer til byzone eller sommerhusområder, planlægges nye større vejanlæg eller sideanlæg, planlægges nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg, tekniske anlæg og lignende eller udlægges nye områder til råstofindvinding på land.

Der må ikke planlægges for eller administreres således, at der åbnes mulighed for byggeri, anlæg eller aktiviteter i og uden for de internationale naturbeskyttelsesområder, hvis denne påvirkning kan indebære forringelser af områdernes naturtyper og levesteder for de arter, som områderne er udpeget for, eller kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for dem.

Der må ikke planlægges eller administreres således, at leve- eller voksesteder for arter nævnt på habitatdirektivets bilag IV beskadiges eller ødelægges, uanset de ligger inden eller uden for de internationale naturbeskyttelsesområder.

For Ramsarområder gælder, at tilladelser, dispensationer eller godkendelser skal administreres, så beskyttelsen af områderne fremmes.

Uanset ovennævnte kan der planlægges for foranstaltninger, som vil medføre forbedringer af naturforholdene i områderne.

Formål

Hensigten med retningslinjerne er at sikre, at der i den videre planlægning og ved enkeltsagsadministration ikke træffes dispositioner, der forringer de naturtyper og de planter og dyr, som de internationale naturbeskyttelsesområder skal beskytte. Dette kan også have betydning for planer og tilladelser til aktiviteter uden for områderne, hvis aktiviteterne forventes at medføre en påvirkning ind i de internationale naturbeskyttelsesområder eller forringe leve- eller voksesteder for arter nævnt på habitatdirektivets bilag IV uanset beliggenhed.

Redegørelse

De internationale naturbeskyttelsesområder er Ramsarområder, EF-fuglebeskyttelsesområder og EF-habitatområder. Samlet betegnes de Natura 2000 områder.

Ramsarkonventionen har til formål i videst muligt omfang at sikre og forbedre beskyttelsen af vådområder af international betydning. Der lægges særlig vægt på vådområderne som rastepladser for trækfugle.

EF-fuglebeskyttelsesdirektivet har til formål at beskytte vilde fuglearters levesteder.

EF-habitatdirektivet har til formål at sikre beskyttelsen af naturtyper samt dyre- og plantearter, som i europæisk sammenhæng anses for truede. Habitatområderne omfatter ofte større landskaber, men er også i stor udstrækning sammenfaldende med EF-fuglebeskyttelsesområder.

I Odder Kommune er der to Natura 2000 områder. Natura 2000 område nr. 56: Horsens Fjord og Natura 2000 område nr. 59: Kysing Fjord.

Natura 2000 område Horsens Fjord er både Habitatområde, Ramsarområde og EF-fuglebeskyttelsesområde.

Natura 2000 område Kysing Fjord er kun EF-fuglebeskyttelsesområde.

Habitatdirektivets artikel 12 indeholder desuden et krav om streng beskyttelse af forskellige arter nævnt på habitatdirektivets bilag IV (bilag IV-arter). Det betyder, at myndighederne ved planlægning og afgørelser ikke må kunne beskadige eller ødelægge disse bilag IV-arters leve- eller voksesteder uanset beliggenhed.

 

Konsekvensvurdering

Planforslag, som enten i sig selv eller i forbindelse med andre planer kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, skal konsekvensvurderes. Det gælder for planer både inden og uden for de udpegede områder.

Ved tilladelser, dispensationer eller godkendelser, der vil kunne påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, skal det fremgå af afgørelsen, at det ikke indebærer forringelser af naturtyperne og levestederne for arterne i området eller medfører forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, som området er udpeget for.

Natur- og handleplaner

I henhold til miljømålsloven vedtog staten i december 2011 naturplaner for de internationale naturbeskyttelsesområder – Natura 2000-områderne. Hver naturplan indeholder målsætninger og retningslinjer for det pågældende Natura 2000 område både på et overordnet plan og for de naturtyper og arter, som området skal beskytte.

Der er i naturplanerne både beskrevet langsigtede mål, og mål der skal være opfyldt inden for den første planperiode gældende til og med 2015.

Med baggrund i naturplanerne har Byrådet udarbejdet kommunale handleplaner, der beskriver, hvilke metoder og forvaltningstiltag kommunen vil anvende, for at realisere målene i statens naturplaner.

Målene i naturplanerne skal foregå ved en frivillig indsats fra lodsejernes side. Der kan søges om finansiering fra en række støtteordninger finansieret af staten. Det er Byrådets ansvar, at målene nås både på kort og på lang sigt.

Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.