Bygge- og beskyttelseslinjer

Bygge- og beskyttelseslinjer i medfør af naturbeskyttelseslovens §§ 15 - 19 fremgår af kortet.

Ved inddragelse af arealer inden for bygge- og beskyttelseslinjerne til anden anvendelse skal hensynene i naturbeskyttelseslovens §§ 15 – 19 tilgodeses, jf. tabellen nedenfor.

Formål

Hensigten med retningslinjerne er at sikre, at kysten, søer, åer, skove, fortidsminder og kirker fortsat fremstår som markante landskabselementer og vartegn i landskabet.

Redegørelse

Bygge- og beskyttelseslinjerne fremgår af naturbeskyttelseslovens § 15 (strandbeskyttelseslinje), § 16 (sø- og åbeskyttelseslinje), § 17 (skovbyggelinje), § 18 (fortidsmindebeskyttelseslinje) og § 19 (kirkebyggelinje). Deres omfang og formål er kort beskrevet i nedenstående tabel:

Naturbeskyttelsesloven

Afstand

Forbud mod

§ 15 strandbeskyttelseslinje

300 m fra vandkanten. Linjen er ofte reduceret i ældre, bebyggede områder.

Tilstandsændringer, herunder udmatrikuleringer, etablering af hegn, placering af campingvogne m.m.

§ 16 Sø - og åbeskyttelseslinje

150 m fra søer større end 3 ha og vandløb med en regulativmæssig bundbredde større end 2 m.

Bebyggelse, anlæg, campingvogne og lignende, beplantning og terrænændring.

§ 17 Skovbyggelinje

300 m fra alle offentlige skove og private skove større end 20 ha.

Bebyggelse, campingvogne og lignende.

§ 18 Fortidsminde-beskyttelseslinje

100 m fra fortidsminder, der er beskyttet efter museumsloven.

Ændring i tilstanden af arealet, det vil sige bebyggelse, beplantning, etablering af hegn, terrænregulering, campingvogne og lignende.

§ 19 Kirkebyggelinje

300 m fra kirker, der ikke er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen.

Bebyggelse højere end 8,5 m.

 

Bestemmelserne i § 15 (strandbeskyttelseslinje) administreres udelukkende af staten ved miljøministeriet. Øvrige bestemmelser administreres for så vidt angår dispensationer til aktiviteter inden for bygge- og beskyttelseslinjerne af Byrådet. Skal bygge- og beskyttelseslinjerne ophæves eller reduceres kan det alene ske efter tilladelse fra staten ved miljøministeriet.

Bygge- og beskyttelseslinjerne skal sikre, at kysten, søer, åer, skove, fortidsminder og kirker fortsat fremstår som markante landskabselementer og vartegn i landskabet. Disse vartegn er af stor betydning for landskabsoplevelsen og giver områderne værdi og karakter og skal derfor som udgangspunkt friholdes for forstyrrende indgreb.

Som udgangspunkt skal byudvikling og dermed lokalplanlægning derfor ske i områder uden for bygge- og beskyttelseslinjerne. I de tilfælde, hvor det er nødvendigt at inddrage områder inden for disse til byudvikling, vil det ofte kræve reduktion eller ophævelse af dem. Ophævelse og reduktionen vil i de tilfælde ske efter ansøgning til miljøministeriet og som et led i lokalplanprocessen.

Tilsvarende skal Byrådet, i det omfang det er relevant, inddrage de hensyn, der ligger bag naturbeskyttelseslovens bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer i administrationen af planlovens § 35 – landzoneadministration.

Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.