Landskabelige interesser

Retningslinjer

Områder af landskabelig interesse fremgår af kortet.

Begrebet landskabelige interesser er identisk med landskabelige bevaringsværdier og beliggenheden af områder med landskabelig værdi, jf. planlovens § 11a.

Inddragelse af areal til formål, der kan skæmme landskabet, skal så vidt muligt undgås.

Inden for områder af landskabelig interesse skal landskabshensyn vægtes tungt. Derfor skal ikke-landbrugsmæssigt byggeri, større veje og større tekniske anlæg så vidt muligt undgås i disse områder.

Formål

Hensigten med retningslinjerne er at sikre, at der tages landskabelige hensyn ved placering og udformning af byggeri og anlæg, samt anvendelsen af det åbne land i øvrigt.

Redegørelse

Områder af landskabelig interesse består af:

  • Særprægede eller sjældne landskaber.
  • Særligt varierede landskaber eller landskaber der bryder et ellers monotont område.
  • Landskaber hvor der er et samspil med bevaringsværdige kulturmiljøer.
  • Kystlandskaber der har en visuel sammenhæng med havet.

Retningslinjerne retter sig især mod større byggerier og tekniske anlæg, som ved udformning og placering i terrænet kan have stor betydning for landskabsoplevelsen. Generelt bør nye bygningsanlæg i det åbne land - herunder landbrugsbyggeri - placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelse og tilpasses landskabet ved placering, bygningshøjde, materialevalg og belysning.

Byvækst

Byvækst henvises som hovedregel til de mulige byvækstområder. Ved udlæg af nye byvækstområder må der kun i særlige tilfælde inddrages områder af landskabelig interesse. Herudover skal der ved planlægning af byudvikling tilstræbes sammenhængende byområder med klare grænser mellem by og land.

Tekniske strækningsanlæg

Tekniske strækningsanlæg som veje og højspændingsledninger vil i nogle tilfælde nødvendigvis skulle passere områder af landskabelig interesse over kortere eller længere strækninger. Ved planlægningen tilstræbes, at strækningerne bliver så korte som muligt, samt at anlægget tilpasses landskabet. For højspændingsledninger er der i nogle tilfælde mulighed for kabellægning.

Vindmøller

Vindmøller er store tekniske anlæg, der skal undgås inden for områder af landskabelig interesse. Vindmøllerne er i de seneste år blevet så store, at de er synlige på meget lang afstand. I planlægningen er det derfor vigtigt at tage højde for, at møllerne trods en placering uden for områder af landskabelig interesse kan påvirke landskabsoplevelsen inden for det landskabelige interesseområde.

Landbrug

Varetagelse af landskabelige hensyn udelukker ikke landbrugsdrift. Tværtimod vil fortsat landbrugsdrift ofte være en forudsætning for at bibeholde de landskabelige værdier. En del af de udpegede områder med landskabelig interesse er dog samtidig udpeget som potentielle naturområder. I de områder er det Byrådets mål, at de dyrkede arealer udgår af omdrift.

Skove

Der bør som udgangspunkt ikke rejses skov på åbne områder af landskabelig interesse. Dog kan der rejses skov, hvor der er væsentlige grundvandsinteresser, naturinteresser, rekreative hensyn og hvor skov ikke er i konflikt med oplevelsen af landskabet.

Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.