Kirkeindsigt

Retningslinjer

Områder udpeget som kirkeindsigtsområder fremgår af kortet.

I kirkeindsigtsområderne skal hensynet til kirkens status og oplevelsen af kirken fra det åbne land tillægges særlig stor vægt.

Byggeri, anlæg og andre indgreb skal placeres og udformes på en måde, der ikke slører eller forringer oplevelsen af kirken og dens umiddelbare omgivelser.

Formål

Hensigten med retningslinjerne er, at sikre indsigten til kirker i det åbne land og i kanten af mindre byer bevares, samt at anlæg og bygninger placeres og udformes, så de ikke skæmmer disse kirker.

Redegørelse

Kirken spillede en helt dominerende rolle i middelalderen. Det kom bl.a. til udtryk i de mange klostre og landsbykirker, som blev opført i den periode.

Den status, som landsbykirker og kirker i det åbne land har, skal beskyttes mod iøjnefaldende udviskning og sløring.

Kirkens status i landskabet trues dels af etableringen af store tekniske anlæg som landbrugsbyggeri, vindmøller, el- og antennemaster, dels af uhensigtsmæssig beplantning såvel i form af skovrejsning som beplantning i kirkens næromgivelser. Fejlproportionerede og uheldigt placerede servicebygninger kan også skæmme en lille landsbykirke.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt helt eller delvist at friholde kirkeindsigtsområderne for byggeri. Ligeledes er der typer af anlæg, der som hovedregel skal undgås i kirkeindsigtsområderne. F.eks. vindmøller og højspændingsledninger.

Retningslinjerne tilsidesætter ikke gældende lovgivning for kirkers nære omgivelser, som naturbeskyttelseslovens kirkebyggelinje (§ 19) og konkrete omgivelsesfredninger (de såkaldte provst Exner-fredninger).

Ændring af kirkeindsigtsområder ved Gosmer og Over Randlev kirker

I forhold til Kommuneplan 2009 – 2021 er kirkeindsigtsområdet nordøst for Gosmer kirke reduceret og området omkring Over Randlev kirke udtaget. Baggrunden er, at områderne er kortlagt som nitratfølsomme- og vandindvindingsområder. Af hensyn til grundvandssikringen ønskes derfor rejst skov på områderne. I øvrigt er indsigten fra de nu udtagne områder til kirkerne begrænset på grund af eksisterende beplantning.

Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.