VVM-godkendte landbrug

Retningslinjer

På landbrugsbedriften Nølev Østergård, Rude Havvej 55, 8300 Odder, matr.nr. 12a m.fl. Nølev By, Nølev kan etableres en svineproduktion på op til 342,1 dyreenheder (DE). Der bygges et nyt staldanlæg med en gylletank mellem Nølev og Rude, nord for Rude Havvej.

Vurderingerne af, at produktionsudvidelsen kan gennemføres inden for ovenstående retningslinjer, er baseret på følgende forudsætninger for produktionen:

  • Det samlede kvælstofoverskud på markerne må ikke overstige 6.900 kg N/år, svarende til hvad der ville være overskuddet ved en ren planteavlsproduktion uden husdyrgødning.
  • Det samlede overskud af fosfor på markerne, må ikke overstige 0.
  • Ammoniakfordampningen fra staldanlægget må ikke overstige 3.570 kg N/år.

Formål

Hensigten med retningslinjerne er at give mulighed for udvidelse af et konkret, eksisterende landbrug og at fastlægge rammerne for den miljøpåvirkning, som udvidelsen forårsager.

Redegørelse

Retningslinjerne med tilhørende VVM-redegørelse gælder for etablering af so-besætning på Nølev Østergård.

Reglerne for VVM-undersøgelse af husdyrbrug er fra 1. januar 2007 samlet og integreret i husdyrloven. Fremtidige ansøgninger om nyetablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug skal behandles efter denne lov.

Retningslinjerne er gældende, indtil der sker ændringer i den pågældende landbrugsproduktion, som kræver godkendelse i henhold til lovgivningen. Herefter vil retningslinjerne blive udtaget af kommuneplanen.

Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.

Læs mere