Skovrejsning uønsket

Retningslinjer

Områder, hvor skovrejsning er uønsket, fremgår af kortet.

Områder, hvor skovrejsning er uønsket, omfatter byvækstområder, landskabelige interesseområder, bevaringsværdige kulturmiljøer, kirkeindsigtsområder, naturområder, potentielle naturområder, lavbundsarealer, råstofområder og vindmølleområder.

Formål

Hensigten med retningslinjerne er at beskytte værdifulde landskaber og landskabsområder med særligt karakteristisk geologisk indhold. Derudover skal retningslinjerne beskytte værdifulde naturtyper, indsigter til kirker og bevaringsværdige kulturmiljøer.

Redegørelse

Områder, hvor skovtilplantning er uønsket, er de områder, hvor kommunen har vurderet, at skovrejsning vil stride mod andre hensyn. Det gælder f.eks. enge og overdrev samt kirke- og herregårdsomgivelser. Desuden skal retningslinjerne sikre, at udnyttelsen af arealer, der er planlagt til byudvikling, råstofindvinding, vejanlæg, vådområder, nye naturområder og vindmøller, ikke begrænses af skovtilplantning. I alt er ca. 47 km² af kommunen udpeget som områder, hvor skovrejsning er uønsket.

Kirkeindsigt

I Kommuneplan 2009-2012 var alle kirkeindsigtsområderne udlagt til områder, hvor skovrejsning er uønsket. I Kommuneplan 2013-2025 er kirkeindsigtsområdet nordøst for Gosmer kirke reduceret og området omkring Over Randlev kirke udtaget. Baggrunden er, at områderne er kortlagt som nitratfølsomme- og vandindvindingsområder. Af hensyn til grundvandssikringen udlægges områderne til skovrejsning. I øvrigt er indsigten fra de nu udtagne områder til kirkerne begrænset på grund af eksisterende beplantning.

Energiskov, pyntegrønt og juletræer

Produktion af energiskov, pyntegrønt og juletræer betragtes som en landbrugsafgrøde, og kan derfor produceres på landbrugsarealer.  Kulturer med juletræer og pyntegrønt må dog ikke udvikle sig til skov, når de ligger i et område, hvor skovtilplantning er uønsket.

Fredskovspligt

I Kommuneplan 2009-2021 var områder, der er pålagt fredskovspligt, udpeget som områder, hvor skovtilplantning er uønsket. Det strider mod, at ejere af fredskovspligtige arealer er forpligtet til at vedligeholde og plante ny skov i forlængelse af skovhugst.

På den baggrund er alle fredskovspligtige arealer undtagen ét udtaget af områder, hvor skovtilplantning er uønsket. Det drejer sig om området øst for Horsensvej, som er omfattet af fredning af arealer ved Rathlousdal. Ifølge fredningen må området ikke tilplantes. Det er derfor bibeholdt som område, hvor skovrejsning er uønsket.

Plantning af træer

Alle ønsker om at plante skov i områder, hvor skovtilplantning er uønsket, skal forelægges Byrådet. Byrådet kan efter ansøgning og en konkret vurdering give dispensation til skovplantning, hvor særlige forhold taler for det.

Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.