Skovrejsning

Retningslinjer

Skovrejsningsområder fremgår af kortet.

Skovrejsningsområder omfatter områder, hvor tilplantning med skov er ønsket af hensyn til beskyttelse af grund- og drikkevandsressourcen, fremme af de bynære friluftsinteresser og den biologiske mangfoldighed.

Formål

Hensigten med retningslinjerne er at pege på de områder, hvor Byrådet kan anbefale rejsning af ny skov.

Redegørelse

Skovrejsningsområderne danner grundlag for statslig og kommunal skovrejsning samt for offentlig støtte til privat skovrejsning.

Statens mål er, at skovarealet på landsplan skal forøges. Helt konkret ønskes, at skovarealet i løbet af en trægeneration (80 – 100 år) kommer til at udgøre 20 til 25 % eller i alt 8.600-10.800 km2 af Danmarks samlede areal.

Ønsket om at fremme skovtilplantningen skyldes, dels at andelen af skov i Danmark har været i tilbagegang i en lang periode, dels at skovrejsning kan medvirke til at beskytte vores grund- og drikkevandsressourcer.

Nye muligheder for skovrejsning

Skovarealet i Odder Kommune udgør p.t. ca. 30 km2, hvilket svarer til godt 13 % af kommunens samlede areal på 225 km2. Arealer udpeget til skovrejsning udgør i alt ca. 7,7 km2 eller 3,4 %.

Der er udpeget 2 nye større områder til skovrejsning med henblik på at beskytte grund- og drikkevandsressourcen. Et område ved Fillerup og et ved Bovlstrup. Det sidstnævnte er en udvidelse af et eksisterende område. Begge nyudpegede områder ligger i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

Desuden er udpeget nye, mindre områder til skovrejsning for at beskytte værdifulde naturområder mod næringsstofpåvirkning fra landbruget eller for at binde eksisterende skovområder sammen. Ofte ligger disse områder langs kommunens økologiske forbindelser. Målet er at styrke den biologiske mangfoldighed i landskabet.

 

Skovrejsningsordningen

Bestemmelser i skovloven giver staten mulighed for at yde tilskud til privat skovrejsning på landbrugsjord. Med skovrejsning menes etablering af sluttet skov af højstammede træer. Det er frivilligt at rejse skov og at benytte sig af tilbuddet om offentlig støtte til skovrejsning. Ordningen administreres af miljøministeriet. Herudover kan staten og kommunen selv beslutte at rejse skov, hvor det er ønskeligt. Skove, som anlægges med offentligt tilskud, pålægges fredskovspligt.

Ansøgninger inden for områder til skovrejsning har højeste prioritet. Højeste tilskud ydes til plantning af løvtræ. Tilskuddet forhøjes yderligere, hvis skovdriften sker ved skånsom jordbearbejdning og uden anvendelse af pesticider.

Udnyttelse til andre formål

Skovrejsningsområderne har ikke karakter af arealreservationer. Før der er sket tilplantning, er udpegningen af et skovrejsningsområde således ikke i sig selv til hinder for, at området i stedet anvendes til landbrugsformål, byudvikling eller f.eks. vejanlæg efter de regler, der i øvrigt gælder for det åbne land.

Beskyttelse af naturtyper og fortidsminder

Naturbeskyttelseslovens beskyttelse af strande, søer, vandløb, moser, heder, enge, overdrev, strandenge og strandsumpe samt museumslovens beskyttelse af fortidsminder, sten- og jorddiger gælder også inden for skovrejsningsområderne.

Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.