Rekreative anlæg

Retningslinjer

Rekreative anlæg såsom hoteller, feriebyer og lignende skal fortrinsvis placeres i forbindelse med lokalcentre eller større ferie- og fritidsbebyggelser. Der skal ved udformningen tages særlige hensyn til de landskabelige interesser og naturbeskyttelsen.

Placering af rekreative anlæg inden for kystnærhedszonen kan kun ske på baggrund af en særlig planlægningsmæssig begrundelse og skal altid ske i tilknytning til større sammenhængende bebyggelser eller anlæg, f.eks. campingpladser.

De eksisterende campingpladser kan udvides, i det omfang en afvejning af de rekreative ønsker mod andre arealinteresser tillader det.

Formål

Hensigten med retningslinjerne er at sikre at rekreative anlæg placeres hensigtsmæssigt i forhold til natur-, landskabs- og kulturhistoriske interesser.

 

Redegørelse

Retningslinjerne omfatter etablering af nye hoteller, vandlande med overnatningsmuligheder, vandrehjem og lignende. Retningslinjerne omfatter også anlæg, der indpasses i allerede udlagte sommerhusområder. Byrådet forbeholder sig ret til at stille krav om offentlighedens adgang til friarealer i tilknytning til de rekreative anlæg.

Byrådet vil som hovedregel prioritere ferieformer, hvor tæthed kombineret med udlejning sikrer en intensiv arealudnyttelse. Herudover kan bestående hoteller udvides.

Campingpladser

Udvidelse af bestående campingpladser ved kysten forudsættes placeret på en måde, så der ikke beslaglægges åbne kyststrækninger.

Odder Strand Camping ved Hølken gives mulighed for at udvide mod vest. Den planlægningsmæssige begrundelse er at udvidelsesmuligheden dels fremtidssikrer virksomheden, dels sker mod vest og bag den eksisterende campingplads. Campingpladsen vil således ikke beslaglægge en længere del af kyststrækningen end hidtil og vil fortsat være placeret bag det eksisterende levende hegn, der adskiller campingpladsen fra den offentlige strand udlagt i rammeområde 4.OF.1. Der ændres ikke på adgangsforholdene til stranden. På den baggrund vurderes det, at udvidelsen kan indpasses i det eksisterende miljø både visuelt og landskabeligt.

Ligeledes har Hou Strandcamping mulighed for at udvide mod nord. Den planlægningsmæssige begrundelse er, at udvidelsesmuligheden dels fremtidssikrer virksomheden, dels sker tilbagetrukket fra kyststrækningen bag eksisterende levende hegn. Campingpladsen optager således ikke den strandnære del af kyststrækningen, og der ændres ikke på adgangsforholdene til stranden. På den baggrund vurderes det, at udvidelsen kan indpasses i det eksisterende miljø både visuelt og landskabeligt.

En del af udvidelsen af de to campingpladser vil være omfattet af strandbeskyttelseslinjen, hvorfor en realisering af udvidelsen kræver dispensation fra staten fra naturbeskyttelseslovens § 15.

Primitive teltpladser og overnatningssteder

Primitive teltpladser med plads til 10-20 telte samt eventuelt et shelter kan, i begrænset omfang og under hensyntagen til landskabet og naturbeskyttelsen, placeres i tilknytning til cykel-, vandre- og kajakruter.

Grundvand

Hovedreglen er, at områder med særlige drikkevandsinteresser og nitratfølsomme indvindingsoplande så vidt muligt friholdes for rekreative anlæg. Der kan dog planlægges for disse, hvis der er redegjort for planbehov og grundvandsbeskyttelse. Det betyder, at det skal godtgøres, at der ikke er alternative placeringer, og at etableringen af de rekreative anlæg ikke indebærer en væsentlig risiko for forurening af grundvandet.

En mindre del af udvidelsesmuligheden for Odder Strand Camping, rammeområde 4.F.1, ligger inden for særlig drikkevandsområde (OSD), og er omfattet af indsatsplan Boulstrup. Planen er juni 2013 under revision, da Naturstyrelsen har udvidet indsatsområdet. Grundvandsressourcen for indsatsområde Boulstrup er i Århus Amts Vandressourceredegørelse opgjort til 1,5 mio. m³/år og den aktuelle indvinding for området er ca. 0,5 mio. m³/år. Indsatsområdet er udvidet af hensyn til den fremtidige indvindingsstruktur, således at vandværkernes tilladelser kan udnyttes fuldt ud, og der kan gives flere indvindingstilladelser. Vandværkernes boringer er placeret mere end 2 km henholdsvis nord og vest for rammeområde 4.F.1. Der er ingen planer om etablering af boringer ved rammeområdet, som er kystnært.

Ifølge kommunens vandforsyningsplan er der udpeget 5 hovedvandværker, som er de vandværker, der med tiden skal kunne forsyne de øvrige vandværker. Hovedvandværkerne er placeret i OSD-områder, hvor der skal udarbejdes indsatsplaner. OSD-områderne er Boulstrup, Tunø by, Fillerup, Hundslund (Hovedgård) og Stenkalven (Tunø).

Grundvandsressourcen i indsatsområderne dækker det nuværende og fremtidige behov for vand i kommunen.

Der foreligger indsatsplaner for Boulstrup og Tunø by, idet indsatsplanen for Boulstrup er under revision. Staten forventer at afslutte kortlægningen af Fillerup ultimo 2013, mens indsatsområderne for Hundslund (Hovedgård) og Stenkalven er overdraget til kommunen, således at kommunen kan udarbejdes indsatsplaner for disse.

Det vurderes, at en udvidelse af rammeområde 4.F.1 for Odder Strand Camping ikke vil have en miljømæssig påvirkning for indsatsområdet. Befæstningsgraden er lav og arealet, der er berørt af OSD, vil i den videre planlægning blive forbeholdt aktiviteter, der ikke er grundvandstruende, det vil sige enheder til campingvogne, mobilhomes, sanitetsbygning og legeplads. Campingpladsen er offentlig spildevandskloakeret.

Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.