Cykel- og vandreruter

Retningslinjer

Cykelruter, kommunale cykelstier og vandreruter/stier fremgår af kortet.

Stierne er opdelt i:

  • Overordnede cykelruter
  • Rekreative cykelruter
  • Kommunale cykelstier
  • Nationale rekreative vandreruter
  • Lokale rekreative vandreruter og stier

De enkelte typer af stier eller ruter er endvidere opdelt i:

  • Eksisterende afmærkede
  • Eksisterende ikke afmærkede
  • Planlagte

Ved planlægning for nye aktiviteter skal eksisterende og planlagte stier og ruter indarbejdes i projekterne, således at principperne for de enkelte forløb så vidt muligt opretholdes og udbygges.

Formål

Hensigten med retningslinjerne er at sikre et overordnet og lokalt net af cykel- og vandreruter til glæde for lokalbefolkningen og turisterne. Endvidere er målet at opbygge et net af sikre cykelveje langs kommunevejene til brug for bl.a. skolebørn. 

Redegørelse

Retningslinjerne omfatter som udgangspunkt ikke interne stier i byområder og lokale udstykninger, men alene sammenhængende ruter og stier af national, rekreativ eller overordnet lokal interesse, eksempelvis skoleveje i det åbne land langs de større kommunale veje. Ligeledes er "Hjertestien" i Odder by medtaget, da der er tale om en sammenhængende byvandring, som bl.a. turister kan nyde gavn af. Gennem bysamfund vises den mest oplagte eller direkte rute eller sti.

Overordnede cykelruter

De overordnede cykelruter udgør et sammenhængende net af skiltede cykelruter fortrinsvis på svagt befærdede kommuneveje. Ruterne danner forbindelser i og uden for kommunen mellem de større byer, naturområderne og færgehavnene. Ruterne er lagt, så de giver mulighed for flest mulige naturmæssige og landskabelige oplevelser undervejs.

Rekreative cykelruter

De rekreative cykelruter udgør lokale, rekreative og turistmæssigt interessante cykelruter på svagt befærdede veje, samt cykelstier og grusveje. De forløber som udgangspunkt internt i kommunen. Enkelte ruter forløber dog på mindre strækninger gennem nabokommunerne. De er ikke skiltet, men kan på delstrækninger være sammenfaldende med de overordnede cykelruter som er skiltet. Der vil typisk være såvel landskabelige som kulturhistoriske oplevelser undervejs.

Kommunale cykelstier

De kommunale cykelstier er asfalterede stier eller cykelstriber, der typisk løber langs de overordnede kommunale veje. Der er tale om sikre cykelveje (skoleveje), som typisk anvendes til og fra arbejde, skole eller lignende.

Nationale rekreative vandreruter

De nationale rekreative vandreruter udgør et sammenhængende net af afmærkede ruter, der dels følger selvstændige stier, dels følger eksisterende, svagt befærdede mark- og skovveje.

Vandreruterne skal sikre en god tilgængelighed til det åbne land og samtidig medvirke til at sikre, at færdsel og ophold sker i robuste naturområder. Det tilstræbes, at ruterne forløber gennem naturskønne områder. Desuden danner de typisk forbindelser i og uden for kommunen mellem byerne og større naturområder.

Vandreruterne indrettes som udgangspunkt for færdsel til fods og i nogle tilfælde på cykel. På strækninger, hvor det er muligt, søges stierne indrettet sådan, at de også kan anvendes til andre typer af færdsel.

Der er endnu ikke nationale rekreative vandreruter i kommunen.

Lokale rekreative vandreruter og stier

De lokale rekreative vandreruter og stier har et forløb af såvel lokal som turistmæssig interesse. Enkelte ruter og stier forløber på mindre strækninger gennem nabokommunerne. Der er tale om rundstrækninger i skove omkring Norsminde Fjord og andre lignende naturområder. Der kan tillige være ruter og stier fra byen ud til eller gennem en rekreativ lokalitet, eksempelvis fra byen via en ådal til stranden eller skoven. Ruterne og stierne følger dels selvstændige stier, dels eksisterende svagt befærdede mark- og skovveje og enkelte steder mindre svagt befærdede veje. Der er tale om både umærkede og mærkede stier.

Vandreruterne og stierne indrettes som udgangspunkt for færdsel til fods og i nogle tilfælde på cykel. Nogle ruter er ikke tilgængelige for gangbesværede. På strækninger, hvor det er muligt, søges stierne indrettet sådan, at de også kan anvendes til andre typer af færdsel.

Planlagte cykelstier og vandreruter

De planlagte cykelstier skal ses som et ønske om på sigt at få etableret sikre cykelveje langs alle kommunens overordnede veje.  

De planlagte vandreruter og stier skal ses som et forslag til supplerende stiforløb, som enten udgør et sammenhængende forløb i sig selv eller kan binde eksisterende stier og ruter sammen i et sammenhængende system. De er således primært et udtryk for et ønske om at skabe en forbindelse eller et forløb gennem eller i en lokalitet og ikke et udtryk for et endeligt fastlagt forløb.

Samarbejde er nøglen ved udlæg af nye stier og vandreruter

Det endelige forløb af stierne vil først blive fastlagt i forbindelse med den videre detailplanlægning. Stierne vil endvidere kun blive realiseret i det omfang, at det kan ske i samarbejde med og efter konkrete frivillige aftaler med lodsejerne.

Forløb af planlagte stier og vandreruter er alene eksempler på forløb. Det konkrete forløb af de planlagte stier og vandreruter fastlægges først, når kommunen gennem samarbejde og i dialog med lodsejerne i de enkelte områder har aftalt de endelige forløb.

Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.