Sommerhuse

Retningslinjer

Sommerhusområder og kystnærhedszonen fremgår af kortet.

Inden for kystnærhedszonen kan der ikke udlægges nye sommerhusområder. Uden for kystnærhedszonen kan der udlægges arealer til sommerhuse på steder, hvor en afvejning af de rekreative ønsker mod andre arealinteresser i det åbne land tillader det.

Ledige arealer i udlagte sommerhusområder kan forbeholdes ferieanlæg med indtil 100 sengepladser eller offentlige, rekreative formål. Hvis ledige arealer i et sommerhusområde udlægges til hotel, ferieby, campingplads eller lignende, skal det samtidig sikres, at væsentlige dele af området friholdes til gavn for offentligheden.

Nye sommerhusområder skal fortrinsvis placeres i forbindelse med andre større ferie- og fritidsbebyggelser. Der skal ved udformningen tages særlige hensyn til de landskabelige interesser og naturbeskyttelsen.

Formål

Hensigten med retningslinjerne er at sikre, at udviklingen af sommerhusområder sker under hensyntagen til kystområder og andre landskabelige interesser, samt primært i forbindelse med allerede eksisterende områder.

Redegørelse

Uden for kystnærhedszonen er der mulighed for arealudlæg til sommerhuse på steder, hvor det ud fra en konkret vurdering findes hensigtsmæssigt. Hvis arealudlæggets størrelse, karakter og beliggenhed kræver det, eller Byrådet af andre årsager ønsker at basere sin stillingtagen på en offentlig debat, vil der blive udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, jf. planloven.

Der udlægges ikke nye arealer til sommerhuse i kystnærhedszonen. Dette har baggrund i planlovens § 2a.

I sommerhusområderne ved henholdsvis Saksild og Amstrup er der rummelighed for etablering af nye sommerhuse i kystnærhedszonen.

I Saksild er der i den forgangne planperiode gennemført en lokalplanlægning for en del af området svarende til 53 sommerhuse. Der er herefter en restrummelighed på 103 sommerhuse i området.

Ændring af sommerhusområder

Retningslinjerne åbner mulighed for at intensivere arealudnyttelsen ved ændringer i den eksisterende planlægning for sommerhusområder. Mindre ferieanlæg som feriekolonier, vandrehjem og lignende med indtil 100 sengepladser vil således oftest kunne indpasses, uden at områdets påvirkning af omgivelserne ændres væsentligt. Det areal, der eventuelt spares ved en mere koncentreret bebyggelsesform, forudsættes udlagt som offentligt tilgængeligt friareal. Herved tilstræbes, at der ikke bliver tale om en hårdere bebyggelsesmæssig udnyttelse end oprindeligt planlagt.

Ved større ferie- og fritidsanlæg

Kravet om placering i forbindelse med et større ferie- og fritidsanlæg har baggrund i såvel landskabelige hensyn som hensynet til områdets betjening, kloakering, trafik m.m.

Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.