Detailhandel

Retningslinjer

Centerområderne i Odder og Hov byer samt område til særligt pladskrævende varegrupper i Odder by fremgår af kortet.

Butikker skal placeres inden for centerområderne og område til særligt pladskrævende varegrupper. Butikker til lokal forsyning kan etableres uden for centerområderne og område til særligt pladskrævende varegrupper.

I Odder by kan der planlægges for nybyggeri og omdannelse af eksisterende byggeri til butiksformål inden for et maksimalt bruttoetageareal på 12.000 m². Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker er 3.500 m² og for udvalgsvarebutikker 2.000 m².

I Hov kan der planlægges for nybyggeri og omdannelse af eksisterende byggeri til butiksformål inden for et maksimalt bruttoetageareal på 3.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er på 1.000 m².

Inden for område til særligt pladskrævende varegrupper kan der etableres butikker, der alene forhandler biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus-, sten- og betonvarer samt møbler (særligt pladskrævende varer).  Butikkerne kan makismalt opføres med et samlet bruttoetageareal på 8.000 m².

Den enkelte butik, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper, må have et bruttoetageareal på maksimalt 1.500 m². Dog kan der indrettes en enkelt butik med et bruttoetageareal på maksimalt 5.000 m².

Den maksimale butiksstørrelse for butikker til lokal forsyning er 1.000 m².

Formål

Hensigten med retningslinjerne er at styrke de eksisterende bymidter som levende og varierede handelscentre, fremme tilgængeligheden for alle trafikanter herunder især den gående, cyklende og den kollektive trafik, samt at fortætte byerne.

Redegørelse

Det er et krav fra staten, at butikker skal placeres inden for afgrænsede områder. Butikker i lokalcentrene og butikker til lokal forsyning er undtaget.

I Odder Kommune er de afgrænsede centerområder beliggende i Odder og Hov byer og område til særligt pladskrævende varegrupper er beliggende i Odder.

Ved placering af butikker til lokal forsyning skal der være en hensigtsmæssig afstand til bymidten, ligesom der skal tages hensyn til den aktuelle forsyningssituation, trafik og bymiljø. Der er efter planloven fortsat muligt at etablere mindre butikker i landdistrikterne, så som gårdbutikker og specialbutikker, der kan være med til at sikre udvikling på landet.

De maksimale butiksstørrelser følger de i planloven fastsatte øvre grænser.

Det skønnes, at den sydlige del af Århus Kommune er opland til butikkerne placeret i Odder by. Her tænkes særligt på dagligvarebutikkerne. Det forventes, at Odder Kommune vil kunne fastholde sin markedsandel i forhold til Århus. Det skønnes desuden, at Odder Kommune ikke afgiver nævneværdig markedsandel til Horsens og Skanderborg kommuner.

I kommunen er der et samlet salgsareal på 9.718 m² til dagligvareforretninger, hvilket svarer til 2.418 indbyggere pr. butik eller 2 indbyggere pr. m². Ifølge befolkningsprognosen vil der være en stigning i befolkningstallet på 1.021 personer frem til 2025.

Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.