Byggeri på landet

Retningslinjer

De afgrænsede byer fremgår af kortet.

Bebyggelse og anlæg samt til- og ombygninger i landzone skal placeres og udformes med respekt for landskabet og beskyttelsesinteresserne i det åbne land.

I landzone skal ny bebyggelse med sædvanligt tilhørende anlæg som udgangspunkt placeres inden for de afgrænsede byer.

Ved opførelse af nyt byggeri i afgrænsede byer og andre bymæssige bebyggelser i landzone skal bebyggelsen placeres med den længste facade af bygningerne ud mod og parallelt med vejforløbet, så bymiljøet omkring gaden understreges.

Ved planlægning af bebyggelse i byer skal tages hensyn til evt. landbrug, som drives fra gårde i og ved byen.

Bebyggelse udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø må kun nedrives eller ændres efter Byrådets tilladelse.

Formål

Hensigten med retningslinjerne er at sikre, at der ved etablering af ny bebyggelse uden for byzonerne skabes og bevares værdifulde bebyggelser og landskaber.

Redegørelse

Retningslinjerne omfatter det byggeri, der placeres i afgrænsede byer, andre bymæssige bebyggelser i landzone og i det åbne land.

Retningslinjerne sikrer, at kommunen gennem landzonelokalplaner og behandling af enkeltsager kan stille krav til placering og udformning af nye bebyggelser og anlæg, så de tilpasses omgivelserne. Det vil sige sikrer, at der i arkitektur og valg af materialer m.v. tages hensyn til eksempelvis bevaringsværdige bymiljøer, stedlig byggeskik og karakteristiske landskabstræk.

Retningslinjerne sikrer desuden, at bebyggelse udpeget som bevaringsværdige kulturmiljøer ikke nedrives eller ændres uden Byrådets tilladelse.

Følgende 13 byer er afgrænsede: Assedrup, Balle, Bovlstrup, Dyngby, Falling, Fensten, Nølev, Neder Randlev, Over Randlev, Oldrup, Torrild, Rude og Tunø by.

Afgrænsningen af byerne er sket efter følgende principper:

  • Nye byggemuligheder skal primært ske i forbindelse med den eksisterende bygningsmasse i form af udfyldning eller som afrunding mod det åbne land.
  • Pladser, tofter og lignende, der ligger inden for afgrænsningerne, og som har betydning for bevarelsen af evt. kulturmiljøer, skal friholdes for ny bebyggelse.
  • Landbrugsbygninger i yderkanten er som hovedregel ikke medtaget, bortset fra de bygninger, der er vurderet som bevaringsværdige, og som ved deres placering (f.eks. med længste facade parallelt med og ud til gaden) markerer byens gadeforløb.
  • Der skal være tæt forbindelse mellem det åbne land og byen. Hvor det er muligt, er landskabet trukket helt ind i byen, så det på enkelte strækninger følger bygaden.
  • Landskabskiler, som har kulturhistorisk fortælleværdi eller er af væsentlig landskabelig betydning, er friholdt for bebyggelse.
  • Nitratfølsomme områder er friholdt for ny bebyggelse.
  • Lavbundsarealer er så vidt muligt friholdt for etablering af ny bebyggelse.
  • I byer beliggende inden for kystnærhedszonen kan der som udgangspunkt ikke udlægges nye områder til bebyggelse. Eksisterende byggeri fastholdes i afgrænsningen.

Med afgrænsningen af byerne har Byrådet tilkendegivet, om byerne kan vokse. I det omfang der er åbnet mulighed for det, må væksten ikke overstige 10 boliger over 4 år. Mindre vækst i byerne svarende til 1 - 2 boliger kan ske ved landzonetilladelse. Større bebyggelser skal gennemføres på baggrund af lokalplanlægning.

Inden for afgrænsningerne af Bovlstrup, Falling, Neder Randlev, Torrild, Rude og Tunø by er nogle områder rammebelagt. Som udgangspunkt skal al bebyggelse inden for rammeområder ske på grundlag af lokalplanlægning.

Egentlig byvækst skal ske i Odder by eller i en af lokalcenterbyerne: Hov, Saksild, Hundslund, Gylling og Ørting. Hvis byggeriet i en by i landzone over en årrække væsentligt overstiger 10 boliger over 4 år, og hvis den udvikling må antages at fortsætte, vil Byrådet i forbindelse med kommuneplanlægningen overveje, om byens zonestatus skal ændres.

I retningslinjerne understreges, at planlægningen skal tage hensyn til de bestående landbrugsejendomme i og ved byerne, i det omfang gårdene har betydning for den fortsatte landbrugsmæssige udnyttelse af de omgivende jorder. Ved inddragelse af jord til ikke-landbrugsmæssige formål må der således tages hensyn til de berørte ejendommes struktur- og arronderingsforhold, samt til bygningsmæssige forhold. Der bør ligeledes friholdes mulighed for, at bestående avls- og driftsbygninger kan udvides eller ombygges.

Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.