Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

9 BL 1 Kommuneplan 2013-2025 Odder Kommune

Kommuneplanrammens nummer 9 BL 1 
Status Vedtaget 
Generel anvendelse Blandet bolig og erhverv 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Dato for vedtagelse 12. august 2013 
Plandistrikt Tunø 
Max. bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af Rammeområdet under ét 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Generelle anvendelsesbestemmelser Områdets anvendelse fastlægges til blandet boligbebyggelse, offentlige formål og erhverv (landbrug, gartneri, butikker, liberale erhverv, hotel/kro/restaurant, mindre håndværks- og produktionsvirksomheder i tilknytning til butikkerne, eller som kan indpasses i området uden genevirkninger). 
Bebyggelsens omfang og udformning Kirkens omgivelser skal friholdes for yderligere bebyggelse - bortset fra sådanne mindre huse som kapel, redskabshus og lignende, der tjener til kirkens og kirkegårdens funktion.
Bebyggelsen gives en ydre udformning, der harmonerer med beliggenheden i en landsby, herunder ved valg af farver og materialer, og placeres med den længste facade parallel med gaden og i flugt med gadens øvrige bebyggelse.
Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for en bygnings eller et anlægs drift. 
Opholds- og friarealer Udsigten til kirken skal bevares bedst muligt. 
Zonenotat Der er tinglyst kirkefredning for en del af arealet.
Del af området er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. 

Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.