1 E 11 Kommuneplan 2013-2025 Odder Kommune

Status
Vedtaget

Generel anvendelse
Erhvervsområde

Specifik anvendelse
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Dato for vedtagelse
12. august 2013

Plandistrikt
Odder

Max. bebyggelsesprocent
50%

Bebyggelsesprocent af
Den enkelte ejendom

Max. bebygget grundareal i %
50%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
10 m

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, såsom lettere ikke generende erhvervsvirksomheder, kontorerhverv, liberale erhverv, engrosvirksomhed, lager- og værkstedsformål samt detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper.

Bebyggelsens omfang og udformning
Det samlede bruttoetageareal til butikker må ikke overstige 8.000 m2. Butikker må have et bruttoetageareal på maksimalt 1.500 m2, dog kan der indrettes 1 butik med et bruttoetageareal på maksimalt 5.000 m2 og 1 butik med et bruttoetageareal på maksimalt 3.000 m2. Ny bebyggelse opføres i vejbyggelinien. Uanset den maksimale bygningshøjde kan mindre bygningsdele gives en større højde ud fra kommunens konkrete vurdering. Bebyggelse og forarealer langs Århusvej skal udformes med respekt for den synlige beliggenhed langs indfaldsvejen. Udendørs udstilling, skilte og reklameflag tilpasses helheden og må ikke være til gene for trafiksikkerheden. Der skal udlægges de fornødne parkeringsarealer. Dog må der ikke etableres parkering mellem bebyggelse og Århusvej/Rådhusgade.

Opholds- og friarealer
Arealerne langs indfaldsvejen til Odder (Århusvej/ Rådhusgade) samt langs Knudsminde, nærmest Århusvej, skal fremstå attraktivt med en grøn karakter, fx med opstammede træer langs vejen. Langs indfaldsvejen skal der sikres en god visuel helhedsvirkning.

Infrastruktur
Overkørslerne direkte til Århusvej og Rådhusgade skal begrænses mest muligt, hvorfor der maksimalt kan anlægges én overkørsel pr. to ejendomme.

Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 17 Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: database "odder" does not exist in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 230 Warning: pg_query() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/libs/functions.php on line 137 Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/odder/ram_komtil_match.php on line 31