Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

Veje

Retningslinjer

Reserverede arealer til anlæg af veje, forlægninger og større udvidelser fremgår af kortet.

Nye veje skal placeres og udformes, så der tages videst muligt hensyn til miljøet, naturen og landskabet.

Formål

Hensigten med retningslinjerne er at reservere de nødvendige arealer til udbygning af kommunens vejnet.

Redegørelse

Kortet viser det principielle forløb af nye veje, større udvidelser og forlægninger. Der vil i forbindelse med den videre planlægning blive forhandlet med de involverede parter om den detaljerede linjeføring.

Vejprojekterne omfatter både veje, som Byrådet har til hensigt at anlægge inden for den kommende planperiode, samt veje som Byrådet har til hensigt at anlægge inden for et længere tidsperspektiv.

Vejprojekterne omfatter:

  • Den vestlige forbindelsesvej: Grobshulevej opgraderes. Vejen skal betjene de planlagte og eksisterende udstykninger i vest og nordvest, samt erhvervsområdet ved Ballevej. Vejen vil desuden aflaste Rathlousdal Allé.
  • Århusvej - Rådhusgade: Etablering af tredje spor med svingbaner. Projekterne etableres løbende.
  • Snærildvej: Kørebanen udvides mellem Vennelundsvej og Vestermarken med fortov og cykelsti.
  • Nordlig forbindelsesvej: Den vestlige forbindelsesvej (Grobshulevej) videreføres til Århusvej.
  • Ny forbindelsesvej ved Torrild mod mod Horsens og E45 (syd).
  • Østlige forbindelsesvej: Ny forbindlesesvej øst om Odder mellem Horsensvej og Århusvej via Houvej.

Ud over ovenstående vejprojekter må det forventes, at nogle af de bestående veje skal forbedres. Retningslinjerne forhindrer derfor ikke andre mindre udvidelser og reguleringer på samtlige eksisterende veje.

VVM

Vejanlæg, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet, kan kun realiseres på baggrund af et kommuneplantillæg og en redegørelse for anlæggets virkninger på miljøet – en såkaldt VVM-redegørelse.

Der skal altid udarbejdes VVM-redegørelse for nye motorveje, motortrafikveje, firsporede veje og udvidelse af tosporede veje til fire spor (mindst 2 km), samt for overordnede veje gennem områder, der i kommuneplanen eller anden overordnet planlægning er udlagt til naturområder.

Der skal udarbejdes VVM-redegørelse for andre vejprojekter end de nævnte, når anlægget på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.