Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

Havne

Retningslinjer

Der skal disponeres på en måde, så der er mulighed for at opretholde de eksisterende færgeruter i Hov og på Tunø.

Der skal sikres gode trafikforbindelser til havnene.

Formål

Hensigten med retningslinjerne er at fremme udviklingen af havnene og sikre en udnyttelse af deres transportpotentiale.

Redegørelse

Trafikhavnen i Hov er udvidet og ombygget i den forgangne planperiode. Det nye havneanlæg er etableret på grundlag af en godkendelse fra Kystinspektoratet på vegne af Transport- og Energiministeriet, da der var tale om et anlæg på søterritoriet. Der er endvidere udarbejdet en rapport med en vurdering af færgehavnens virkninger på miljøet – VVM-redegørelse. Redegørelsen har dannet grundlag for planlægningen for området. Realiseringen af havneudvidelsen har sikret besejlingen af Samsø og Tunø.

VVM

Havneudvidelser, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet, kan kun realiseres på baggrund af et kommuneplantillæg og en redegørelse for anlæggets virkninger på miljøet – VVM-redegørelse.
Der skal altid udarbejdes VVM-redegørelse for større landanlæg til havneformål i forbindelse med havne, der kan besejles og anløbes af skibe på over 1.350 tons.

Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.