Klimatilpasning

Retningslinjer

De områder, hvor der kan ske oversvømmelse og de 5 indsatsområder, fremgår af kortet.

Ny bolig- og erhvervsbebyggelse, tekniske anlæg o. lign. skal i de oversvømmelsestruede områder etableres, så de er sikrede mod oversvømmelse. Det vil sige placeres på højere beliggende arealer, på forhøjninger eller med høje sokler.

Formål

Formålet med retningslinjerne er, at forebygge de forventede fremtidige over-svømmelser som følge af et klima med flere skybrudshændelser og ”koblet regn”.

Redegørelse

Risikokortlægningen i Klimatilpasningsplanen for Odder Kommune har vist, at der især er 5 områder, hvor der kan være behov for at sætte fokus på klimatil-pasning.

Det drejer sig om:

  1. Odder by: Odder Å v/ Østergade og Stampmøllebæk v/ Rådhusgade
  2. Odder by: Odder Å v/ Rosensgade, Nørregade og Frederikshaldvej
  3. Odder by: Rævs Å v/ Skovly, Boulevarden og Engdalsvej
  4. Hov
  5. Assedrup: Assedrup Bæk

De 5 områder er karakteriseret ved:

Klimatilpasning er et delt ansvar mellem private grundejere, kommunen og spildevandsselskabet.

Private grundejere har ansvar for at klimasikre og -tilpasse egen ejendom for at beskytte egne værdier, men også for at sikre, at regnvand fra egen ejendom ikke generer naboer. Det gælder både boligejere, landbrug og virksomheder. Den enkelte kan med forholdsvis små tiltag gøre en stor indsats for at klimatilpasse egen bolig.

Grundejere kan eksempelvis forebygge vand i kælderen ved:

Odder Kommune og Odder Spildevand a/s har ansvar for de kollektive løsninger. I forlængelse af klimatilpasningsplanen vil Odder Kommune udarbejde planer for kommunens indsats i forhold til de 5 indsatsområder, som er nævnt ovenfor.

De 5 indsatsområder er alle byområder. I byområder handler klimatilpasning i høj grad om at undgå, at kloakkerne bliver overbelastede. Det kan ske ved at udvide kloakker eller at separatkloakere for at begrænse følger af oversvømmelse.

Alternativt kan regnvandet afledes lokalt ved nedsivning evt. kombineret med tilbageholdelse i f.eks. faskiner, bassiner, vådområder, sænkede grønne områder, søer, kanaler og regnbede.

Herudover kan grønne tage bidrage til at forsinke og fordampe regnvand, ligesom vej- og parkeringsanlæg kan udformes, så de kan tilbageholde og aflede vand.

I 2013 er der vedtaget ny lovgivning, der udvider spildevandsselskabernes muligheder for at medfinansiere klimatilpasning. Målet er, at spildevandselskaber via taksterne kan finansiere løsninger til håndtering af regnvand, som er integreret i projekter, der ligger uden for selskabernes traditionelle ansvarsområde.

Som noget nyt vil selskaberne f.eks. kunne medfinansiere følgende:

Det er en betingelse for medfinansiering via spildevandstaksterne, at det kan sandsynliggøres, at projektet er økonomisk fordelagtigt i forhold til traditionelle, spildevandstekniske løsninger.

Det er i den forbindelse en væsentlig pointe, at det ekstra vand bør opfattes som en ressource og en mulighed, frem for blot et problem. Fordelen ved denne til-gang er, at investeringer i anlæg til klimatilpasning ikke kun skal sikre mod over-svømmelse, men også give merværdi i form af eksempelvis rekreativ, æstetisk eller funktionel værdi.

I de 5 udpegede indsatsområder er kompleksiteten i hvert enkelt område stor. Der er derfor behov for yderligere analyser, før der peges på konkrete løsninger. Der skal for hvert område laves en analyse bestående af en mere præcis beregning af, hvornår oversvømmelserne vil optræde, i hvilket omfang og hvilken ska-devirkning de dermed vil have. Som grundlag for analyserne skal der foretages en opmåling af udvalgte bynære vandløbsstrækninger for at bestemme kapacite-ten i vandløbene.

Såfremt analyserne viser, at hyppigheden eller skadevirkningen i et område vil få et væsentligt omfang, skal der udarbejdes et eller flere løsningsforslag til hvert område.

Løsningsforslagene skal indeholde:

I forbindelse med at finde frem til konkrete løsninger skal berørte borgere, virksomheder og andre relevante interessenter involveres.

Ved den næste kommuneplanrevision, som skal være tilendebragt inden udgangen af 2017, skal resultatet af analyserne desuden bruges til evt. revision af re-levante kommuneplanrammer.