Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder
Tel. (+45) 87 80 33 33
Fax (+45) 87 80 33 20
plan@odder.dk
Åbningstider mv.

Anden planlægning

Ifølge planlovens § 11 e skal der i kommuneplanen redegøres for, hvordan kommuneplanen forholder sig til anden planlægning. Det vil sige, hvordan kommuneplanen harmonerer med den regionale udviklingsplan, kommuneplanstrategien, beskyttede områder efter anden lovgivning og eventuelle arealreservationer efter sektorlove eller projekterings- og anlægslove. Desuden skal kommuneplanen tage afsæt i kommunens hidtidige planlægning, som du kan få et overblik over ved at læse Planberetningen 2011 for Odder Kommune i "Status og proces" boksen i højre margin.

Den regionale udviklingsplan 2012

Den regionale udviklingsplan er blevet til i et samarbejde med en række regionale aktører især de 19 kommuner. Visionen er, at Region Midtjylland i 2030 skal være en international vækstregion i et sammenhængende Danmark.

Visionen skal opfyldes gennem en aktiv indsats på følgende områder:

  • Klimatilpasning.
  • Miljø og energi - bl.a. via omlægning til vedvarende energi og reduktion af CO2.
  • Uddannelse - bl.a. ved at sikre nærhed til ungdomsuddannelser.
  • Byer og landskab - bl.a. gennem fastholdelse og udvikling af styrkepositioner.
  • Mobilitet - bl.a. ved at fremme etablering af en Kattegatforbindelse og udvikle den kollektive trafik.
  • Erhverv og turisme - bl.a. ved at fremme iværksætteri, innovation og kreativitet.
  • Kultur - bl.a. ved at fastholde foreningskulturens opmærksomhed på dens rolle lokalt og regionalt i at understøtte trivslen.
  • Sundhed - bl.a. ved at arbejde med forebyggelse og forbedring af folkesundheden.

Trafik

I kommuneplanen er redegjort for Byrådets mål på trafikområdet. I den sammenhæng skal nævnes, at Midttrafik har udarbejdet en trafikplan for 2009-2013 for den midtjyske region. Det er sket i tæt samarbejde med Region Midtjylland og de 19 kommuner. De dele af den regionale trafikplan, der vedrører Odder Kommune, er indarbejdet i kommuneplanen.

Herudover har Odder Kommune bemærket til Region Midtjyllands udkast til "Status på Infrastruktur i Region Midtjylland 2012", at en forbedring af infrastrukturen i forhold til kørsel mellem E45 og Hov Havn (landevej 445 fra Skanderborg til Hov Havn) og videre til Samsø er en samfundsmæssig opgave. Det er derfor en opgave, som Odder Kommune ikke bør løfte alene, men som stat og region må deltage i medfinansiering af. I den sammenhæng bemærkes, at Odder Kommune de seneste år allerede har investeret betydelige summer i en opgradering af Hov Havn.

På baneområdet er Odder Kommune forsat engageret i at få etableret en letbane i Aarhusområdet. Med realiseringen af første etape af letbanen vil adgangen til diverse arbejdspladser og uddannelsessteder i Aarhus blive udbygget. Odder- og Grenåbanen er i 2012 koblet sammen. Næste skridt er etablering af nye banestrækninger i selve Aarhus by.

Samarbejde

Ud over samarbejdet med nabokommunerne, regionen m.fl. om letbanen, deltager Odder Kommune i andre plansamarbejder med såvel nabokommuner som en bredere del af de øvrige 18 kommuner i Region Midtjylland. Senest har kommunen således samarbejdet med Aarhus Kommune om udpegning af et kulturmiljø ved Norsminde Fjord.

Planstrategi for Odder Kommune

Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet i forlængelse af Planberetning 2011 for Odder Kommune, samt Plan og Agenda 21 strategi 2011 (Planstrategi 2011) med indstik. Der er tale om en fuld revision bl.a. med fokus på klima, byudvikling og infrastruktur, rejsning af ny skov af hensyn til grundvand og drikkevand, placering af større husdyrbrug og alternative energiformer som fælles biogasanlæg og vindmøller. Herudover er de bevaringsværdige kulturmiljøer gennemgribende revideret. Endelig er der i den regionale råstofplan blevet udlagt et råstofgraveområde ved Trustrup by, som er optaget i kommuneplanen som råstofinteresseområde.

Der er ikke foretaget nævneværdige ændringer i natur og potentielle naturområder, ligesom der ikke er lagt op til væsentlige ændringer inden for 3 km kystnærhedszonen.

Status og proces

Kommuneplan 2013–2025 er aflyst den 26. april 2017. Der henvises til http://kommuneplan2017.odder.dk/ 

Plan- og Agenda 21 strategi 2011 vedtaget den 14. maj 2012.

Byrådet vedtog 23. februar 2015, at Kommuneplan 2013-28 skal revideres fuldt.

Læs mere